Avhending

Ved avhending går det juridiske eierskapet til en gjenstand fra en eier til en annen.

Alle vedtak om avhending må protokolleres og arkiveres sammen med dokumentasjon av gjenstandene dette gjelder, og av hvordan avhendingen ble gjennomført.

ICOM museumsetiske regelverk, ABM- skrift 2008: 2.15

Avhending av et objekt  kan være et mulig utfall av en prioriteringsprosess eller en annen godt dokumentert vurderingsprosess. I de tilfeller den kontekstuelle verdien av et objekt er vurdert som liten i tilknytning eierinstitusjon, kan man vurdere om eierskapet kan overføres til en annen for å ivareta og fremheve objektets verdier. 

I Norsk Kulturråds publikasjon, Retningslinjer for avhending, har en valgt å tydeliggjøre begrepene avhending og destruksjon (i arkiv omtalt som kassasjon), begreper som til tider er brukt om-hverandre. Avhending betyr at en annen eier overtar objektet gjennom salg eller overdragelse. Destruksjon er en fysisk tilintetgjørelse av objektet. Publikasjonen gir nyttige steg- for- steg råd for planlegging og gjennomføring av en prioriteringsprosess. I kapittel fire tar den for seg de valg og konsekvenser vurderingene fører til, hvor avhending kan være en av konsekvensene for et objekt.

Les juridiske betraktninger omkring destruksjon og avhending i Professor dr. juris Thomas Eegs tekst fra 2014: Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander.

Se SPECTRUMS prosedyre 20 Avhending, destruksjon og deaksesjon for minimumsstandarden. 

Relevant litteratur om avhending

Relaterte sider på samlingsnett.no:

Relatert litteratur

Deaksesjon i Europa - nettsted

Nettstedet gir en oversikt over lovlige muligheter for avhending, destruksjon og deaksesjon i EU. Nettstedet er et resultat av en forskningsprosjekt om temaet i perioden 2008-2017, gjennomført av Dieuwertje Wijsmuller i 2016-2017.