Prioritering

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.

En prioriteringsprosess kan få ulike konsekvenser for en samling eller deler av en samling. Dersom en i løpet av prosessen finner ut at samlingen er viktigere enn en tenkte, kan det føre til mer forskning på samlingen, bedre formidling og naturligvis også bedre forvaltning gjennom for eksempel bedre magasinforhold. 

Men en kan også finne ut at en samling eller et objekt ikke har så stor betydning og at en ønsker å ta objektet ut av samlingen, ved å endre objektets status til bruksgjenstand eller rekvisitt eller tilby objektet til en annen eier (avhending) eller å tilintetgjøre objektet (destruksjon).

Prioriteringsprosesser

En viktig delmål i prioriteringsprosessen blir å øke kunnskap og bevissthet om objekt og samling. Prosessen må dokumenteres grundig for å skape et godt fundamentert grunnlag for følgene av vurderingene. Her har vi samlet en del rapporter fra ulike prioriteringsprosesser som har pågått de seneste årene. 

Den australske metoden Significance har vært utgangspunkt både i Finland og Wales - og i flere norske museer. Haugalandsmuseene har også arbeidet mye med den nederlandske metoden Assessing Museum Collections (Vurdering av samlinger).

Prioritering i bygningssamlinger angir en systematisk fremgangsmåte for prioriteringsarbeid  på to nivå med museumsbygninger: på samlingsnivå og på bygningsnivå. Fremgangsmåten er delt inn i tre hovedtrinn: Definer, Vurder, Prioriter

Vurdering av samlinger høst 2017

Haugalandmuseene arrangerer i løpet av 2017 kurs i vurdering av samlinger – i samarbeid med Perspektivet Museum, Gudbrandsdalsmusea og Drammen museum. Kursene går over to dager, med én innføringsdel og én praktisk del.

Tingenes tilstand

Seminarets hovedinnleder er Marije Verdun, leder for samlingsforvaltning ved Centraal Museum, Utrecht, Nederland. Museet har både kunst- og kulturhistoriske samlinger, og hun vil gi en presentasjon av museets arbeid med den nederlandske metoden “Op de museale Weegschaal - collectiewaardering in zes stappen”, både ved inntak og avhending.

Deaksesjon, avhending og destruksjon

Noen museer har arbeidet med prioriteringer mer med tanke på å ta objekter ut av samling gjennom deaksesjon, avhending eller destruksjon.

Steg for steg i arbeidet med prioritering av kulturhistoriske objekter

Publikasjonen Retningslinjer for avhendingangir fire trinn:

1. Forarbeid: Juridiske og formelle spørsmål må være avklarte og prioriteringsarbeidet må ha tydelig forankring i museet sitt planverk.

2. Planlegging: Definer problemstillinga, vurderingskriterier, målsetting og valg av metode. 

3. Gjennomføring: omfatter utvalget, dokumentasjon og evaluering. 

4. Valg og konsekvenser: Etablering av status og videre handling som resultat av prosessen.

Jus og etikk

Spectrums prosedyrer

En prioriteringsprosess er en overordnet prosess, gjerne organisert i trinn, som involverer mange arbeidsområder. I prinsippet er alle Spectrums prosedyrer derfor aktuelle i dette arbeidet, på ulike tidspunkt, fra forarbeid til dokumentasjon av konsekvensene av prioriteringene. Prosedyrene må tilpasses og implementeres i planen for den konkrete prioriteringsgjennomgangen.