Hopp til hovedinnhold

Prioritering

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.

Prioriteringsprosesser

En viktig delmål i prioriteringsprosessen blir å øke kunnskap og bevissthet om objekt og samling. Prosessen må dokumenteres grundig for å skape et godt fundamentert grunnlag for følgene av vurderingene. Her har vi samlet en del rapporter fra ulike prioriteringsprosesser som har pågått de seneste årene. 

Den australske metoden Significance har vært utgangspunkt både i Finland og Wales - og i flere norske museer. Haugalandsmuseene har også arbeidet mye med den nederlandske metoden Assessing Museum Collections (Vurdering av samlinger).

Prioritering i bygningssamlinger angir en systematisk fremgangsmåte for prioriteringsarbeid  på to nivå med museumsbygninger: på samlingsnivå og på bygningsnivå. Fremgangsmåten er delt inn i tre hovedtrinn: Definer, Vurder, Prioriter

Ny prosjektrapport fra musene i Vestland er tilgjengelig, der en har kartlagt båtsamlingene.

En prioriteringsprosess kan få ulike konsekvenser for en samling eller deler av en samling. Dersom en i løpet av prosessen finner ut at samlingen er viktigere enn en tenkte, kan det føre til mer forskning på samlingen, bedre formidling og naturligvis også bedre forvaltning gjennom for eksempel bedre magasinforhold. 

Men en kan også finne ut at en samling eller et objekt ikke har så stor betydning og at en ønsker å ta objektet ut av samlingen, ved å endre objektets status til bruksgjenstand eller rekvisitt eller tilby objektet til en annen eier (avhending) eller å tilintetgjøre objektet (destruksjon).

Rapport: Prioritering i praksis

"Formålet var å prøve ut nye metoder og verktøy for å få oversikt over og gjøre prioriteringer i bygningssamlingen." (...) "Bruk av prioriteringsmetoden som Kulturrådet utga i 2014 1 og FDV-verktøy ble satt som hovedfokus i prosjektet."  

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Kartlegging og utvikling av båtsamlingane ved dei konsoliderte musea i Vestland

Prosjektrapporten er et samarbeid mellom Musea i Sogn og Fjordane, Museum Vest og Hardanger og Voss museum.  

Significance - et verktøy for å vurdere museumssamlinger

Rapport fra Haugalandsmuseene 2013, Grethe Paulsen Vie  

Implementering av Significance ved Gudbrandsdalsmusea. Sluttrapport.

 

Vurdering av samlinger (2016)

Veiledning. Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger. Haugalandsmuseene 2016  

Vognprosjektet i Anno museum 2016

Presentasjon om Vognprosjektet 2016. Med Vognprosjektet i 2016 ønsket man å skape et grunnlag for å drøfte den kulturhistoriske verdien og foreslå bevaringstiltak på kort og lang sikt ved å få oversikt over vognene, framskaffe og oppdatere informasjon og dokumentasjon og foreta tilstandsvurderinger.  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Vurdering av fotosamlinger

Skjema for vurdering av fotosamlinger utviklet av og brukt ved Anno museum og Mjøsmuseet i tilknytning fotoprioriteringsprosjektet de gjennomførte i 2016-2017.  

Utenlandske rapporter

Rapporter fra flere land som har benyttet Significance som metode

Significance 2.0

a guide to assessing the significance of collections  

Assessing Museum Collections. Collection Valuation in Six Steps

" The new-style valuation assumes that there is always a motive for a valuation, and that there are various possible perspectives from which to assess a collection. The method highlights new and current valuation criteria and describes how value scores should be underpinned by arguments."  

Why do we have it? (Wales)

 

Analysing Significance (Finland)

 

Plan and Prioritise for Collections Care

Planer og prioriteringer i forvaltning av samlinger. Norfolk Museums and Archaeology Service, 2012  

Deaksesjon, avhending og destruksjon

Noen museer har arbeidet med prioriteringer mer med tanke på å ta objekter ut av samling gjennom deaksesjon, avhending eller destruksjon.

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Norsk Kulturråd: Retningslinjer for avhending

 

Prioriteringsskjema

Bymuseet i Bergen har utviklet dette skjema for verdivurdering av objekter i samlingen. Skjemaet er fritt til bruk for alle interesserte. Om man gjør endringer skal logoen til Bymuseet i Bergen fjernes.  

Disposal Toolkit Guidelines for Museums

Veiledning fra Britiske Museums Association vedrørende samlingsutvikling og viktige vurderinger i arbeid med avhending. Ser på etiske og praktiske utfordringer, metodikk og dokumentasjon.  

Disposal Toolkit Appendix 4 Additional Guidance on Financially Motivated disposal

Vedlegg nr. 4 til tidligere utgitte Disposal Toolkit fra Museums Association. "This specific appendix has been produced to address sales from museum collections; its primary focus is to provide guidance on financially motivated disposal."  

God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen

God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen  

Steg for steg i arbeidet med prioritering av kulturhistoriske objekter

Publikasjonen Retningslinjer for avhending angir fire trinn:

1. Forarbeid: Juridiske og formelle spørsmål må være avklarte og prioriteringsarbeidet må ha tydelig forankring i museet sitt planverk.

2. Planlegging: Definer problemstillinga, vurderingskriterier, målsetting og valg av metode. 

3. Gjennomføring: omfatter utvalget, dokumentasjon og evaluering. 

4. Valg og konsekvenser: Etablering av status og videre handling som resultat av prosessen.

Jus og etikk

Bekjemp kulturkriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger

Prosjektet „Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings og erfaringsutvelkslingsprogram for forebygging av kunst- og kulturkriminalitet”. 2011.  

Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander

Av Professor dr. jurisThomas Eeg, Det juridiske fakultet. UiB.  

Spectrums prosedyrer

En prioriteringsprosess er en overordnet prosess, gjerne organisert i trinn, som involverer mange arbeidsområder. I prinsippet er alle Spectrums prosedyrer derfor aktuelle i dette arbeidet, på ulike tidspunkt, fra forarbeid til dokumentasjon av konsekvensene av prioriteringene. Prosedyrene må tilpasses og implementeres i planen for den konkrete prioriteringsgjennomgangen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1