Prioritering

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.

En prioriteringsprosess kan få ulike konsekvenser for en samling eller deler av en samling. Ved avhending gis eller selges objektet, slik at eierskapet går fra en eier til en annen. En annen konsekvens kan være å endre objektets status til for eksempel bruksgjenstand. Ved destruksjon tilintetgjøres objektet.

Retningslinjer

En viktig delmål i prioriteringsprosessen blir å øke kunnskapen om objekt og samling. Prosessen må dokumenteres grundig for å skape et godt fundamentert grunnlag for følgene av vurderingene.

Erfaringer, rapporter og verktøy

"Prio-skjemaet. Prioritering i kulturhistoriske samlinger."

Et skjematisk eksempel på de ulike vurderinger som bør inngå i prioriteringsprosess; objektets tilstand, dets relevans, bevaringbehov og ulike verdivurderinger. Produsert av Bymuseet i Bergen.

"Hjelpeskjema. Skjema for prioritering av fotosamlinger ved Anno museum og Mjøsmuseet"

Les mer:

Publikasjonen Retningslinjer for avhending  fra Kulturrådet gir nyttige steg-for- steg råd for arbeidet med prioritering av kulturhistoriske objekter. Fremgangsmåten angir fire trinn:

1. Forarbeid: juridiske og formelle spørsmål må være avklarte og prioriteringsarbeidet må ha tydelig forankring i museet sitt planverk.

2. Planlegging: Definer problemstillinga, vurderingskriterier, målsetting og valg av metode. 

3. Gjennomføring: omfatter utvalget, dokumentasjon og evaluering. 

4. Valg og konsekvenser: Etablering av status og videre handling som resultat av prosessen.

Prioritering i bygningssamlinger, publisert av Kulturrådet, angir en systematisk fremgangsmåte for prioriteringsarbeid med museumsbygninger. Prioriteringer vil måtte foregå på to nivå; på samlingsnivå og på bygningsnivå.  Fremgangsmåten vil kunne gi "økt systematisk kunnskap og bevissthet om samlingene" som vil kunne "gi et godt grunnlag for museet å styre etter." (:7). Fremgangsmåten er delt inn i tre hovedtrinn: Definer, Vurder, Prioriter

Vurdering av samlinger av Haugalandmuseene (2016) er en veileder i metode for å vurdere samlingene (testet ut på kunst og kulturhistoriske samlinger). Metoden har hentet inspirasjon fra Australske Significance 2.0 (2009) og Nederlandske Assessing Museum Collections - Collection Evaluation in six steps (2014).

Spectrums prosedyrer

En prioriteringsprosess er en overordnet prosess, gjerne organisert i trinn, som involverer mange arbeidsområder. I prinsippet er alle Spectrums prosedyrer derfor aktuelle i dette arbeidet, på ulike tidspunkt, fra forarbeid til dokumentasjon av konsekvensene av prioriteringene. Prosedyrene må tilpasses og implementeres i planen for den konkrete prioriteringsgjennomgangen.