Helsefarlige stoffer i samlingene

Det har til nå vært liten oppmerksomhet om at objekter i museumssamlingene kan innebære en helserisiko for ansatte og publikum. De kan også skade resten av samlinga. Objektene kan eksempelvis inneholde helsefarlige stoffer eller være satt inn med ulike stoffer for konserveringsformål. Dessuten bør en være oppmerksom på miljømessige risikomomenter som mugg, støv, insekter (møll) og skadedyr (mus).

Noen konkrete eksempler

Det finnes en mengde objekter med helsefarlig innhold som vi kanskje ikke tenker over. Dette kan for eksempel være apotekglass med innhold, speil og barometer som inneholder kvikksølv, asbest i gamle komfyrer og juletrepynt, bly i orgelpiper og keramikkglasur, fiskegarn som har vært impregnert med blåstein (kobbervitriol) og eternitt (asbest) på tak på museumsbygninger. 

Så kan museene selv ha tilført  helsefarlige stoffer i hensikt å bevare objekter. Dette kan f.eks være utstoppa dyr og fugler behandlet med arsenikk, møllkuler (naftalen) for å hindre møll i tekstiler, antikvariske bygninger sprøytet med diclorfenol eller behandlet med produkter inneholdende lindan mot råte - eksemplene er mange.

Den tredje kategorien kan kalles miljømessige risikomomenter. Dette gjelder støv, mugg, insekter som f.eks møll, skjeggkre og sølvkre og skadedyr (mus) og kan føre til helseskade hos mennesker og skade på objekter.


Les mer om insektsangrep her:

Fagdager om helsefarlige stoffer på museum

19.-20. januar 2017 ble det avholdt fagdager i Bergen med farlige stoffer i museumssamlinger som tema. Foredragene finnes ved å klikke i "boksen" under:

Faktaark om helsefarlige stoffer

Det svenske Riksantikvarieämbetet har gitt ut faktaark om giftige stoffer i sin serie: Vårda väl - blad. Noen av disse er lastet ned i vedleggene nedenfor.

Arsenikk i utstoppa dyr ved Stavanger museum

Stavanger Museum måtte høsten 2016 gå til det skritt å destruere utstoppa dyr på grunn av at de var preparert med arsenikk.

Skadet fotografisk materiale

Å håndtere skadet fotografisk materiale kan også utgjøre en helserisiko. Les mer i Jens Golds veiledning:

Les mer:

Utdrag fra boken Pollutants in the Museum Environment (P. Hatchfield, 2002). Utdraget er hentet fra WAAC Newsletter 2004 (Western Association for Art Conservation). Utdraget fokuserer på ulike metoder for å teste forurensning i museer. Vi gjør oppmerksom på at innholdet delvis kan være utdatert.