Risikohåndtering

Sikring og risikohåndtering.
Risikohåndtering er et grunnleggende aspekt i alle arbeidsområder innen museumsdrift. Alle langsiktige planer og alle daglige rutiner må identifisere trusler og sikre ansatte, besøkende, museumsobjekter, informasjonssystemer og bygninger.

En ROS-analyse er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, som bygger på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å identifisere og prioritere risikoområder, definere forbedringsområder og for å planlegge tiltak for å forhindre eller redusere ulike risiko- og faremomenter som kan ramme museene.

ROS-analyse

Kulturrådet har utgitt en veiledning for gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse, ved norske museer. ROS-analyser gir grunnlag for å utarbeide sikringsplaner, og skal revideres årlig slik at den er oppdatert i forhold til tiltaksplaner og gjennomførte tiltak. Det er også naturlig å bruke ROS- analyser i arbeidet med beredskapsplaner. 

Sikringsplan

Sikringsplaner er ikke offentlige da de nødvendigvis inneholder sensitive opplysninger om institusjonen. Vær oppmerksom på Kulturrådets rettledning til sikringsplan. Ved søknad om sikringsmidler krever Kulturrådet at sikringsplanen er revidert i inneværende år.

Beredskapsplan

Beredskapsplanen er planverket for den organiserte håndtering av katastrofer. Ved å være beredt på mulige hendelser og katastrofer vil man kunne redusere skadevirkningene av dem om de skulle inntreffe. Alle ansatte skal ha god kjennskap til beredskapsplanen og vite sin rolle. 

Les mer:

Vi har her samlet en del litteratur om risikohåndtering som kan brukes i utvikling av planverk og rutiner. 

Standarder kan kjøpes fra Norsk standard:

Krav til risikovurderinger: NS5814:2008, 

Krav til risikovurdering av brann i byggverk: NS3901:2012


Andre aktuelle sider på Samlingsnett.no: