Hopp til hovedinnhold

Risikohåndtering

Risikohåndtering er et grunnleggende aspekt i alle arbeidsområder innen museumsdrift. Alle langsiktige planer og alle daglige rutiner må identifisere trusler og sikre ansatte, besøkende, museumsobjekter, informasjonssystemer og bygninger. Når risikofaktorene er identifisert, må en lage sikringsplan, samt en forebyggende beredskapsplan med tilhørende plan for verdiredning.

  • 1/1
    Brann på Ringve Musikkmuseum 2015 Ringve Musikkmuseum

Risiko - og sårbarhetsanalye (ROS)

Risiko = Sannsynlighet * Konsekvens

Kulturrådet har laget et hefte som gir råd om hvordan en kan lage en ROS-analyse. Det handler om å tenke gjennom hvilke uønskede hendelser som kan oppstå: brann, oversvømmelse, ras, hærverk og tyveri, terror  osv. - og vurdere sannsynligheten for at dette er kriser som kan oppstå. Deretter skal en vurdere konsekvensen av uønskede hendelser. Deretter må en gjøre tiltak som i størst mulig grad hindrer hendelser i å oppstå og ha en plan for beredskap hvis en katastrofe likevel skulle oppstå. Kulturrådet krever at dette arbeidet gjøres før en kan søke sikringsmidler.

En ROS-analyse er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, som bygger på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å identifisere og prioritere risikoområder, definere forbedringsområder og for å planlegge tiltak for å forhindre eller redusere ulike risiko- og faremomenter som kan ramme museene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Veiledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i norske museer. Utgitt av Kulturrådet 2007.  

Sikringsplan

Sikringsplaner er ikke offentlige da de nødvendigvis inneholder sensitive opplysninger om institusjonen. Vær oppmerksom på Kulturrådets rettledning til sikringsplan. Ved søknad om sikringsmidler krever Kulturrådet at sikringsplanen er revidert i inneværende år. 

Kulturrådets rettledning til sikringsplan

 

Sikringshåndboka

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) har utarbeidet en håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. 

Kriseberedskap

Kriseberedskap er det forebyggende arbeidet for å redusere risiko, sørge for aktiv sikring og sørge for organisatoriske tiltak. Ved å være beredt på uønskede hendelser og katastrofer, vil man kunne redusere skadevirkningene av dem om de skulle inntreffe. Beredskapsplanen er planverket for den organiserte håndtering av katastrofer. 

Hvem? - hvem har de ulike roller, funksjoner, oppgaver, ansvar og mandat i en krisesituasjon?

Hvor? - innkalling, varsling, møtested, mobilisering

Hva? - Tiltakskort som sier noe generelt om hvordan ulike materialtyper skal håndteres og mer spesielt om prioritering og håndtering av de museumsobjekter som skal reddes. En oversikt over hvor de ulike museumsobjektene befinner seg er helt essensielt. Oppdaterte plasseringskoder i Primus er et svært godt hjelpemiddel, samt gode dokumentasjonsfoto samme sted.

De nasjonale hovedprinsippene for beredskap og krisehåndtering (DSB)​​

  • Likhetsprinsippet beredskaps og kriseorganisasjonen skal være så lik vår daglige organisasjonen som mulig
  • Ansvarsprinsippet det du har ansvaret for i det daglige er du nærmest til å ha ansvar for i en krisesituasjon
  • Nærhetsprinsippet en krise skal håndteres på det laveste nivået i organisasjonen som har kapasitet til å håndtere den
  • Samvirkeprinsippet vi har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med alle andre relevante virksomheter og aktører

Danske eksempler

En årlig beredskapsdag?
I Danmark ønsker Organisationen Danske Museer (ODM) at det arrangeres en årlig beredskapsdag i alle museer. Utgangspunkt for dagen kan være: Har du kjennskap til museets beredskapsplan? Inneholder den også en verdiredningsplan? Når ble planen sist trent på og oppdatert?
"Et lille beredskab er bedre end slet intet" er mottoet:

Eksempel på skjema til beredskapsplan (Danmark)

 

Vejledning værdiredningsplan

Kulturministeriet Danmark, 2016  

Dansk beredskapsdag

Beredskap i krise. Er vi beredt?

Museumsmøtet i Bodø 2024 Plenumssesjon 1.

På sensommeren i 2023 ble flere museer berørt av ekstremværet "Hans" som bidro til omfattende skader. Mange fikk testet sine planer for krisehåndtering og beredskap mot praktisk gjennomføring. Flere lærte mye, mens andre må utarbeide planene før neste ekstremvær. I tillegg opplever verden bevisst ødeleggelse av museer og kulturarv som ledd i å undertrykke noens identitet i forbindelse med krig. Hvordan kan vi forebygge omfattende skader som skyldes klima, krig og krise? Og hvem har ansvar for å tenke helhetlig på dette?

Innlegg ved:
Anne Bjørke, Bergen brannvesen: "Bedre beredskap saman"
Katrine Brekke, Kulturdirektoratet: "Museenes ansvar i beredskapsarbeidet"
Harald Sunde, leder Totalberedskapskommisjonen: "Beredskap i en usikker tid - funn fra Totalberedskapskommisjonen"

Øvrige deltakere:
Christin Kristoffersen, Museene i Akershus

Jeanne Dalbu, leder for fagseksjonen for samlingsforvaltning, leder sesjonen.

Beredskapsutstyr

Det finnes beredskapskasser ferdig utstyrt å få kjøpt, eller det er mulig å lage sine egne kasser. Museene i Sør-Trøndelag laget for noen år siden (med økonomisk støtte fra Kulturrådet) en egen beredskapstilhenger. Under finnes lister over innhold både i beredskapstilhengeren og i beredskapskassene i Museene i Sør-Trøndelag.

  • 1/1
    MISTs beredskapstilhenger Ann Siri Hegseth Garberg
Innhold i beredskapshenger (MIST)

 

Innhold i beredskapskasse, MIST

 

Alltid beredt! Nasjonalt beredskapsseminar

Seksjon for samlingsforvaltning, Norges Museumsforbund arrangerte i november 2020 et seminar om kriseberedskap og beredskapssamarbeid.  Her finner du innleggene og opptaket fra seminaret.

Nyttig litteratur

Vi har her samlet en del litteratur om risikohåndtering og kriseberedskap som kan brukes i utvikling av planverk og rutiner. Standarder kan kjøpes fra Norsk standard: Krav til risikovurderinger: NS5814:2008 og Krav til risikovurdering av brann i byggverk: NS3901:2012

A Guide to Risk Management of Cultural Heritage

Utgitt av ICCROM  

Building an Emergency Plan

 

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesrädning

För konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Utgitt av Riksantikvarieämbetet, Sverige, 2011.  

Brannsikringsstrategi

Riksantikvarens infoark. "Dette informasjonsbladet omhandler brannsikring av fredete og verneverdige bygninger og skal være til hjelp for alle som eier og bruker slike bygninger." Januar 2002.  

Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage

Sammendrag av forskningsrapport. Utgitt av Riksantikvaren og Historic Scotland: Technical Conservation, Research and Education Group. Kan kjøpes fra: https://www.historicenvironment.scot/archives-and-research/publications/publication/?publicationId=81668349-043e-4c73-8e49-a5ad00ff0eb0  

Assess and manage risk in collections care

Collections Trust. A Collections care How To guide. 2012 Norfolk Museums and Archaeology Service.  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

ICOM Guidelines for Disaster Preparedness in Museums

Fra håndboken "Museum Security and Protection"  

Risk management for collections

Text: Agnes Brokerhof, Bart Ankersmit and Frank Ligterink Cultural Heritage Agency of the Netherlands Cover photo: the irst summer exhibition at the Rijksmuseum, Amsterdam, in 2003 showed the work of Henry Moore. Transportation and installation of the heavy bronze sculptures required appropriate preparation (photo Bart Ankersmit).  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1