Risikohåndtering

Risikohåndtering er et grunnleggende aspekt i alle arbeidsområder innen museumsdrift. Alle langsiktige planer og alle daglige rutiner må identifisere trusler og sikre ansatte, besøkende, museumsobjekter, informasjonssystemer og bygninger. Når risikofaktorene er identifisert, må en lage sikringsplan, samt en forebyggende beredskapsplan med tilhørende plan for verdiredning.

 • Brannen på Ringve 2015 (Foto/Photo)
  1/1
  Brann på Ringve Musikkmuseum 2015 Ringve Musikkmuseum

Risiko - og sårbarhetsanalye (ROS)

Risiko = Sannsynlighet * Konsekvens

Kulturrådet har laget et hefte som gir råd om hvordan en kan lage en ROS-analyse. Det handler om å tenke gjennom hvilke uønskede hendelser som kan oppstå: brann, oversvømmelse, ras, hærverk og tyveri, terror  osv. - og vurdere sannsynligheten for at dette er kriser som kan oppstå. Deretter skal en vurdere konsekvensen av uønskede hendelser. Deretter må en gjøre tiltak som i størst mulig grad hindrer hendelser i å oppstå og ha en plan for beredskap hvis en katastrofe likevel skulle oppstå. Kulturrådet krever at dette arbeidet gjøres før en kan søke sikringsmidler.

En ROS-analyse er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, som bygger på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å identifisere og prioritere risikoområder, definere forbedringsområder og for å planlegge tiltak for å forhindre eller redusere ulike risiko- og faremomenter som kan ramme museene.

Sikringsplan

Sikringsplaner er ikke offentlige da de nødvendigvis inneholder sensitive opplysninger om institusjonen. Vær oppmerksom på Kulturrådets rettledning til sikringsplan. Ved søknad om sikringsmidler krever Kulturrådet at sikringsplanen er revidert i inneværende år. 

Sikringshåndboka

 • (Foto/Photo)
  1/1

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) har utarbeidet en håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. 

Kriseberedskap

Kriseberedskap er det forebyggende arbeidet for å redusere risiko, sørge for aktiv sikring og sørge for organisatoriske tiltak. Ved å være beredt på uønskede hendelser og katastrofer, vil man kunne redusere skadevirkningene av dem om de skulle inntreffe. Beredskapsplanen er planverket for den organiserte håndtering av katastrofer. 

Hvem? - hvem har de ulike roller, funksjoner, oppgaver, ansvar og mandat i en krisesituasjon?

Hvor? - innkalling, varsling, møtested, mobilisering

Hva? - Tiltakskort som sier noe generelt om hvordan ulike materialtyper skal håndteres og mer spesielt om prioritering og håndtering av de museumsobjekter som skal reddes. En oversikt over hvor de ulike museumsobjektene befinner seg er helt essensielt. Oppdaterte plasseringskoder i Primus er et svært godt hjelpemiddel, samt gode dokumentasjonsfoto samme sted.

De nasjonale hovedprinsippene for beredskap og krisehåndtering (DSB)​​

 • Likhetsprinsippet beredskaps og kriseorganisasjonen skal være så lik vår daglige organisasjonen som mulig
 • Ansvarsprinsippet det du har ansvaret for i det daglige er du nærmest til å ha ansvar for i en krisesituasjon
 • Nærhetsprinsippet en krise skal håndteres på det laveste nivået i organisasjonen som har kapasitet til å håndtere den
 • Samvirkeprinsippet vi har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med alle andre relevante virksomheter og aktører

En årlig beredskapsdag?

I Danmark ønsker Organisationen Danske Museer (ODM) at det arrangeres en årlig beredskapsdag i alle museer. Utgangspunkt for dagen kan være: Har du kjennskap til museets beredskapsplan? Inneholder den også en verdiredningsplan? Når ble planen sist trent på og oppdatert?

"Et lille beredskab er bedre end slet intet" er mottoet:

Beredskapsutstyr

Det finnes beredskapskasser ferdig utstyrt å få kjøpt, eller det er mulig å lage sine egne kasser. Museene i Sør-Trøndelag laget for noen år siden (med økonomisk støtte fra Kulturrådet) en egen beredskapstilhenger. Under finnes lister over innhold både i beredskapstilhengeren og i beredskapskassene i Museene i Sør-Trøndelag.

 • Beredskapshenger (Foto/Photo)
  1/1
  MISTs beredskapstilhenger Ann Siri Hegseth Garberg

Les mer om beredsskapssamarbeid her:

RVR - Restverdiredning

Restverdiredning (eller Verdiredning, som noen ønsker å kalle det) er et samarbeid mellom Brannvesenet og forsikringsnæringen. Formålet er å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten er organisert ved at Finans Norge har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet. RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. 

I lenka kan du se hvilke regioner som kan tilby denne tjenesten og hvordan arbeidet er organisert. Det er også laget en egen håndbok for restverdiredning, som du finner ved siden av bildet av redningsbilen.

 • RVR-bil, Bergen. (Foto/Photo)
  1/1
  RVR-bil, Bergen. RVR

Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres

Brann og redningsetaten i Oslo

Alltid beredt! Nasjonalt beredskapsseminar

Seksjon for samlingsforvaltning, Norges Museumsforbund arrangerte i november 2020 et seminar om kriseberedskap og beredskapssamarbeid.  Her finner du innleggene og opptaket fra seminaret.

Les mer

Vi har her samlet en del litteratur om risikohåndtering og kriseberedskap som kan brukes i utvikling av planverk og rutiner. Standarder kan kjøpes fra Norsk standard: Krav til risikovurderinger: NS5814:2008 og Krav til risikovurdering av brann i byggverk: NS3901:2012