Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Samlingsnett ønsker å være et sted for deling av erfaringer innen samlingsforvaltningsfeltet. Kontakt oss gjerne om et webinar, en workshop, kurs, en artikkel eller dersom en fersk rapport fortjener et større publikum!

Samlingsbloggen

Statens historiska museers avdeling Samlingar och Forskning starter nå en Samlingsblogg for å fortelle om alt spennende arbeid som skjer bak kulissene. På avdelingen arbeider omlag  60 personer med de sju ulike museumssamlingene som forvaltes der. Her jobber antikvarier, intendenter, forskere, konservatorer, museumsassistenter og arkivarer. De har mange ulike og morsomme arbeidsoppgaver, blant annet utstillingsproduksjon, utlån av gjenstander til andre museer, konservering, kunnskapsutvikling, å besvare spørsmål  fra allmenheten, utføre klimakontroller, passe kontroll på  skadedyr, forelese og ta imot besøk i samlingene.

Ny bok lanseres

  • 1/1

DAGLIGLIVETS FOTOGRAFISKE PRAKSISER

Anja Hysvær Langgåt og Ida Tolgensbakk  er redaktører for ny bok som lanseres 28.9.2023 på Ibsen museum og teater (se lenke under)

By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok, et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge. Denne boka tar for seg dagliglivets fotografiske praksiser i Norge, og hvordan fotografiet skapte nye fotografiske virkeligheter i etterkrigstida.

Nye publikasjoner

Det kommer stadig nye publikasjoner innen samlingsforvaltningsfeltet og vi vil her forsøke og holde dere oppdatert så langt råd er. Vi tar med glede i mot tips.

Empowering collections - Collections 2030

Anbefalinger om samlingsutvikling, utgitt av Museums Association.  

Supporting decolonisation in museums

Utgitt av Museums Association  

Restitution and Repatriation: A Practical Guide for Museums in England

Utgitt av Arts Council, England  

Off the Shelf: A Toolkit for Ethical Transfer, Reuse and Disposal

Utgitt av Museums Association i 2023.  

Tradisjonsbåtbygging og bruk

Utgitt av Forbundet Kysten, desember 2022  

Anbefalinger: Dokumentasjon, bevaring, publisering av fotoalbum (2022)

Museumstjenestene Rogaland 2022  

Kristin Vangsnes Bøe: Å falle mellom to stoler

En analyse av museumssamlings- og kulturmiljøforvaltningens dokumenter sammenlignet med kulturhistoriske gjenstandssamlinger i kommunal forvaltning i Bjørnafjorden og Øygarden samt Hordaland. Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2023  

Poul Klenz Larsen. Hållbara museimagasin med låg energiförbrukning

Tre modeller från Danmark. Utgitt av Riksantikvarieämbetet 2023. Publikasjonen finnes også på engelsk.  

Poul Klenz Larsen: Sustainable museum storage buildings with low energy consumption

Three models from Denmark. Utgitt av Riksantikvarieämbetet 2023. Finnes også i svensk utgave  

Endangered Heritage - Emergency Evacuation of Heritage Collections

 

Hotat kulturarv - Evakuering av kulturföremål i en katastrofsituasjon

Endangered Heritage - Emergency Evacuation of Heritage Collections finnes nå i svensk utgave. (ICCROM)  

Prosjekthåndbok Varanger Museum

Et eksempel på ei prosjekthåndbok som vil være nyttig også for samlingsforvaltere.  

Samlingsforvaltning: Kartlegging av kompetansebehov og tilbud ved norske museer 2022

Rapporten er utarbeidet av Seksjon for samlingsforvaltning, NMF  

Nasjonale datasett - sluttrapport

Nasjonalmuseet har produsert og revidert datasettene Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger og Kunstverkbetegnelser  

Samlingssentrum i Vestland

Frå fellesmagasin til heilskapleg samlingsforvaltning  

Jan Adriansen: Gamle veger og vegfar

En håndbok i vern og tilrettelegging  

Plan, prioritering og rutiner? Implementering av Spectrum 5.0 - et prosjekt (2015-2020)

Hjelpemiddel for å implementere Spectrum for små museer. Utarbeidet av Varanger museum IKS og Tana og Varanger Museumssiida  

PLÁNA, VUORUHEAPMI JA RUTIINNAT? SPECTRUM 5.0 IMPELEMENTEREN – PROŠEAKTA 2015 -2020

Hjelpemiddel til implementering av Spectrum for små museer - nordsamisk versjon. Utarbeidet av Varanger Museum IKS og Deanu ja Várjjat Museasiida  

CadizDocument-ICOMOS-InnovaConcrete-2021.pdf

ICOMOS ' Guidelines for Conservation of Concrete Heritage  

Museum Collections and Biodiversity Conservation

Henry McGhie: Curating Tomorrow  

Cultural Heritage in a Changing Climate

Innlegg fra Oslo Forums konferanse i 2021  

Mangfold i spill - Digitalisering av kultur og medier i Norge

Anne-Britt Gran og Eivind Røssaak (red). Publikasjonen er et resultat av det flerårige, tverrfaglige forskningsprosjektet Digitization and Diversity  

Handbok för kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning 2021

Håndbok basert på Spectrum 5.0 laget av Göteborgs museer og konsthall, Kulturförvaltningen  

Red list of endangered crafts

130 tradisjonshåndverk på rødliste i Storbritannia  

Kommersielt tilgjengelige linoljemalinger

Evaluering av nedbryting og holdbarhet på alle kommersielt tilgjengelige linoljemalinger, som var i det norske markedet i mai 2012. Jon Brænne, NIKU - oppdragsrapport  

Overflatebehandling. Trehusets fasader

Utgitt av Fortidsminneforeningen  

Care of Collections from Colonial Contexts

Disse retningslinjene er laget av det tyske museumsforbundet for tyske museer  

Museum og samfunn

En utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen. Telemarksforsking, 2000.  

Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak

Veileder for forvaltning av kulturmiljø i et klima i endring. Adapt Northern Heritage (2017-2020). Hovedforfattere: Marte Boro (Riksantikvaren) og Carsten Hermann (Historic Environment Scotland)  

Kulturminnevern - Kulturminneloven med kommentarer

Red. Jørn Holme  

Implementering av Significance ved Gudbrandsdalsmusea. Sluttrapport.

 

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Resultat fra kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger i norske museer. Norsk Kulturråd 2019.  

DCHE - List of basic principles and tips for 3D digitisation of tangible cultural heritage

 

Building an Emergency Plan

 

Kartlegging av industridokumentasjon (2019)

 

Digitisation and IPR in European Museums, final report

 

Guidelines for the Care of Larger and Working Historic Objects

 

Organisering av tradisjonshåndverkere - utredning om bransjenettverk

 

Connect to collect

Approaches to Collecting Social Digital Photography in Museums and Archives  

Why do we have it? (Wales)

 

Veileder i fotografering av museumsobjekter

Veilederens målgruppe er små og større museer, bygdemuseer og historielag, uten utdannete fotografer.  

Manual for rettighetsklarering og lisensiering av fotografier HR 2019

 

Bygningsvernundersøkinga Erfaringar frå Rogaland

Bygningsvernundersøkinga - Erfaringar frå Rogaland  

Digitaltmuseum.no - Rapport

Forskningsrapport utgitt av BI, Centre for Creative Industries i mars 2018  

David G. Notton: Identifying Pests in Museums and Heritage Buildings (2018)

 

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer.

Dette er en håndbok om hvordan museene best kan forvalte sine bygninger og er en oppfølger av prosjektet Prioritering i bygningssamlinger.  

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Kommende kurs? Tidligere kurs?

Følg denne lenken: