Privatarkiv i museum

Privatarkiv er arkiv fra alle ikke- offentlige virksomheter. I følge kartleggingsprosjektet Til kildene! forvalter museene ca. 21% av alle bevarte privatarkiv i Norge.

  • Arkiv.
    1/1
    Ole Ekker, NTNU

Arkivverket eller Kulturrådet?

I 2015 ble koordineringsansvaret for private arkiv på museer overført fra Kulturrådet til Arkivverket. Man kan i følge Kulturrådets hjemmesider søke på midler til arbeid med privatarkiv i museum via Kulturrådets museumsprogrammer. Arkivverket håndterer andre privatarkiver, men har altså ikke øremerkede midler for privatarkiv i museene. Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver, herunder privatarkiver i museer.

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Formålet med tilskuddene er både planmessig arbeid med å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart, og bevaring, tilgjengeliggjøring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiv. Alle institusjoner som bevarer og/eller formidler privatarkiv, også museer, kan søke om tilskudd. Klikk på lenken for mer informasjon.

PRIVATARKIV I MUSEUM

Rapportene Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiverog Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet estimerer mellom 30 000 - 50 000 hyllemeter privatarkiv i norske museum. Disse er stort sett ikke organisert på en måte som gjør at de kan gjøres tilgjengelige via Samkatalogen for privatarkiv eller tilrettelagt for tilgang for brukere på noe annet vis. Det er med andre ord store mengder materiale som er vanskelig tilgjengelig. Kartleggingen konkluderer videre med at museene også mangler de faglige og økonomiske ressurser til å ta seg av arkivene på en forsvarlig måte.

Sluttrapporten viser videre at kompetansen i museene økte i perioden 2005-2009, at det nå er bedre oversikt over privatarkivene, og mer samarbeid mellom ulike institusjoner i fylkene. 

Hvordan organisere privatarkivene?

Arkivverket mener det kan være praktisk å dele privatarkivene inn i kategorier basert på arkivskaper. En vanlig inndeling er: 

  • Bedriftsarkiver
  • Organisasjonsarkiver (foreningsarkiver)
  • Institusjonsarkiver
  • Personarkiver
  • Gårdsarkiver og samlinger

Les mer:

Privatarkivkonferansen 2017

I Oslo i april 2017 ble det arrangert konferanse om privatarkiv av Arkivforbundet, i samarbeid med Arkivverket, Norges Museumsforbund og Oslo byarkiv. "På programmet har en bolker om grenseoverskridende samarbeid av privatarkiver, finansiering av privatarkiv, lyd i arkiv og formidling til folket." Presentasjonene fra konferansen er tilgjengelige her på Samlingsnett. Følg lenken.

Rapporter og annen litteratur

Les mer

Artikler om privatarkiv i museene

AUDIOVISUELT ARKIVMATERIALE

Handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale

I Handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale fremheves viktigheten med å få satt i gang nasjonal kartlegging før det er for seint. Bevaringen av slikt materiale er begrenset av flere faktorer, og det finnes ingen nasjonal bevaringsplan. Mange institusjoner mangler ressurser, kompetanse og det utstyr som kreves for å digitalisere og gode arkivmagasin for å bevare. Det er mangel på felles standarder, mangel på oversikt over institusjoner som forvalter og internt i institusjonene. Les mer i Handlingsplan for audiovisuelt materiale, bakgrunnsdokument, og følg med videre.

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

Den internasjonale organisasjonen for bevaring av lyd- og audiovisuelle materialer, IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), avholder i år sin årlige konferanse 30.september til 3.oktober 2019 i Hilversum, Holland. Den 50. i rekken. "The programme will include papers, posters, tutorials, and on 3 October, practical workshops. Spoken papers will be allocated 30 minutes duration including Q&A. Panel sessions , workshops and tutorials will be 60-90 minutes."

Joint Technical Symposium 2019

"The Joint Technical Symposium (JTS) is an international scientific and technical event dealing with matters of particular importance to audiovisual archives and archivists."

Norsk lydarkivkonferanse

Den neste Norsk lydarkivkonferanse holdes 12.-13.oktober 2020 på Deichman i Bjørvika. Følg lenken til tidligere lydarkivkonferanser.