Hopp til hovedinnhold

Privatarkiv i museum

Privatarkiv er arkiv fra alle ikke- offentlige virksomheter. I følge kartleggingsprosjektet Til kildene! forvalter museene ca. 21% av alle bevarte privatarkiv i Norge.

  • 1/1
    Ole Ekker, NTNU

Arkivverket eller Kulturrådet?

I 2015 ble koordineringsansvaret for private arkiv på museer overført fra Kulturrådet til Arkivverket. Man kan i følge Kulturrådets hjemmesider søke på midler til arbeid med privatarkiv i museum via Kulturrådets museumsprogrammer. Arkivverket håndterer andre privatarkiver, men har altså ikke øremerkede midler for privatarkiv i museene. Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver, herunder privatarkiver i museer.

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Formålet med tilskuddene er både planmessig arbeid med å sikre at privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og alle landets regioner blir bevart, og bevaring, tilgjengeliggjøring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiv. Alle institusjoner som bevarer og/eller formidler privatarkiv, også museer, kan søke om tilskudd. Klikk på lenken for mer informasjon.

PRIVATARKIV I MUSEUM

Rapportene Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver og Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet estimerer mellom 30 000 - 50 000 hyllemeter privatarkiv i norske museum. Disse er stort sett ikke organisert på en måte som gjør at de kan gjøres tilgjengelige via Samkatalogen for privatarkiv eller tilrettelagt for tilgang for brukere på noe annet vis. Det er med andre ord store mengder materiale som er vanskelig tilgjengelig. Kartleggingen konkluderer videre med at museene også mangler de faglige og økonomiske ressurser til å ta seg av arkivene på en forsvarlig måte.

Sluttrapporten viser videre at kompetansen i museene økte i perioden 2005-2009, at det nå er bedre oversikt over privatarkivene, og mer samarbeid mellom ulike institusjoner i fylkene. 

Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver

ABM-skrift # 40.  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Hvordan organisere privatarkivene?

Arkivverket mener det kan være praktisk å dele privatarkivene inn i kategorier basert på arkivskaper. En vanlig inndeling er: 

  • Bedriftsarkiver
  • Organisasjonsarkiver (foreningsarkiver)
  • Institusjonsarkiver
  • Personarkiver
  • Gårdsarkiver og samlinger
Les mer:

Rapporter og annen litteratur

Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder

"I 2012-2013 ble det derfor satt i gang et prosjekt som skulle ende i en bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust-Agder. Prosjektet fikk navnet BIPA , en forkortelse for Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder . I 2014 fikk KUBEN økonomisk støtte fra Riksarkivet til å videreføre og utvide BIPA-prosjektet. Denne rapporten er et resultat av dette prosjektet. Rapporten er å anse som et dynamisk dokument, som kan endres etter hvert som planen oppdateres."  

KUBEN Hovedkatalog privatarkiv

Aust-Agder museum og arkiv IKS sin hovedkatalog for privatarkiv pr 1.5.2017. Hovedkatalogen inneholder oversikt over alle registrerte privatarkiver som er oppbevart på Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. Dette er arkiver knyttet til bedrifter, privatpersoner, foreninger, lag og organisasjoner fra hele fylket. I tillegg omfatter det samlinger, fotoarkiver, kart- og tegningsarkiver. Det finnes også arkiver som stammer fra andre steder enn Aust-Agder.  

Bakgrunnsdokument Arkivforbundets handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale

Arkivforbundets handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale  

Rapport om arkivformidling i Trøndelag

Kartlegging av utfordringer - Forslag til arbeidsoppgaver for arkivformidlerstilling - Forslag til organisering og plassering av arkivformidlerstilling  

Les mer

Artikler om privatarkiv i museene

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Artikkel i Museumsnytt april 2016.  

Om museer og privatarkiv

Publisert i Museumsnytt april 2016. Tilsvar til artikkel med tittel "Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv."  

AUDIOVISUELT ARKIVMATERIALE

Audiovisuelt materiale i ABM- sektoren

Kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM-institusjoner av Nasjonalbiblioteket 2019

“Kulturdepartementet gir med dette Nasjonalbiblioteket i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av verneverdig film og lydfestinger i arkiver og museer. Vi ber Nasjonalbiblioteket ta utgangspunkt i arkivstatistikken og annen foreliggende ABM-statistikk for pågående og tidligere kartlegginger av analoge og digitaliserte samlinger av film og lydfestinger. På dette grunnlag ber vi Nasjonalbiblioteket kartlegge samlingenes tilstand, herunder typer av lagringsmedier og formater. Kartleggingen skal også omfatte ABM-institusjonenes foreliggende planer for digitalisering av film og lydfestinger. I den grad institusjonene i sine nettverk også har oversikt over samlinger i privat eie (først og fremst institusjons-, organisasjons- og bedriftsarkiv) med tilsvarende innhold, bør disse inkluderes i kartleggingen.
Videre gir Kulturdepartementet i oppdrag å utforme utkast til en nasjonal plan for digitalisering av ABM-institusjoners samlinger av film og lydfestinger. Planen skal utformes på bakgrunn av det faktagrunnlaget som er lagt i kartleggingsfasen.”

AV-materiale i ABM-institusjoner

Rapport fra Kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM-institusjoner 2019  

Bakgrunnsdokument: Handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale

I Handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale fremheves viktigheten med å få satt i gang nasjonal kartlegging før det er for seint. Bevaringen av slikt materiale er begrenset av flere faktorer, og det finnes ingen nasjonal bevaringsplan. Mange institusjoner mangler ressurser, kompetanse og det utstyr som kreves for å digitalisere og gode arkivmagasin for å bevare. Det er mangel på felles standarder, mangel på oversikt over institusjoner som forvalter og internt i institusjonene. Les mer i Handlingsplan for audiovisuelt materiale, bakgrunnsdokument, og følg med videre.

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

Den internasjonale organisasjonen for bevaring av lyd- og audiovisuelle materialer, IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), avholder i år sin årlige konferanse 30.september til 3.oktober 2019 i Hilversum, Holland. Den 50. i rekken.
"The programme will include papers, posters, tutorials, and on 3 October, practical workshops. Spoken papers will be allocated 30 minutes duration including Q&A. Panel sessions , workshops and tutorials will be 60-90 minutes."

Joint Technical Symposium 2019

"The Joint Technical Symposium (JTS) is an international scientific and technical event dealing with matters of particular importance to audiovisual archives and archivists."

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1