Hopp til hovedinnhold

Søk : «Privatarkiv»

Resultat i dokumenter

Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder

"I 2012-2013 ble det derfor satt i gang et prosjekt som skulle ende i en bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust-Agder. Prosjektet fikk navnet BIPA , en forkortelse for Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder . I 2014 fikk KUBEN økonomisk støtte fra Riksarkivet til å videreføre og utvide BIPA-prosjektet. Denne rapporten er et resultat av dette prosjektet. Rapporten er å anse som et dynamisk dokument, som kan endres etter hvert som planen oppdateres."  

KUBEN Hovedkatalog privatarkiv

Aust-Agder museum og arkiv IKS sin hovedkatalog for privatarkiv pr 1.5.2017. Hovedkatalogen inneholder oversikt over alle registrerte privatarkiver som er oppbevart på Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. Dette er arkiver knyttet til bedrifter, privatpersoner, foreninger, lag og organisasjoner fra hele fylket. I tillegg omfatter det samlinger, fotoarkiver, kart- og tegningsarkiver. Det finnes også arkiver som stammer fra andre steder enn Aust-Agder.  

Om museer og privatarkiv

Publisert i Museumsnytt april 2016. Tilsvar til artikkel med tittel "Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv."  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Rapport 2014 – Utredning om arbeidet med privatarkiv i Norge

SAMDOK, samla samtidsdokumentasjon.  

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Artikkel i Museumsnytt april 2016.  

Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver

ABM-skrift # 40.  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Innsamlingsplan for MiA- Museene i Akershus 2017-2021

"MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger."  

Arkivverkets privatarkivstrategi 2015-2020

"Målet for strategien er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt der arkivmateriale vurderes for bevaring ut fra samfunnsfunksjoner (som arkivmaterialet gjenspeiler og dokumenterer) og ikke etter forvaltningstilhørighet. Siden arkivmateriale etter privat virksomhet er klart underrepresentert må det rettes mer innsats mot dette feltet."  

ABM- skrift #51 Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

ABM-skrift #51  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

Bevaringsplan og Wikipedia

Presentasjon av Per Ormestøyl (Vest-Telemark museum) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Hvor kommer pengene fra?

Presentasjon av Ole Martin Rønning (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Kompetanseheving og utvikling gjennom bevaringsplanen

Presentasjon av Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland) og Erika Søfting (Nordlandsmuseet) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Finansiering av privatarkivarbeidet i museene.

Presentasjon av Katja Nicolaysen (Museene i Akershus) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Immateriell kulturarv i Norge.

En utredning om UNESCOs konvensjon av 17.oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven  

Bekjemp kulturkriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger

Prosjektet „Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings og erfaringsutvelkslingsprogram for forebygging av kunst- og kulturkriminalitet”. 2011.  

Enkel gaveavtale (Nasjonalbiblioteket)

Et eksempel på gavekontrakt.  

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

Alt kan forsikres? Erfaringer med forsikringsarbeid på Ringve Musikkmuseum.

PP-presentasjon holdt ved Det nasjonale museumsmøtet 2017 av Anne Mette Gottschal, Ringve musikkmuseum.  

Næringslivsdokumentasjon

Presentasjon av Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

St.prp.nr.73 (2005-2006) "Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven."  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

ABM-skrift #72  

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

Resultat i sider

Avholdte kurs i 2017 legges her som kort, slik at man lett kan finne igjen informasjon, program og eventuelle delte foredrag.

Her ligger lenker til kurs, seminar og konferanser som ble avholdt i 2018.

Samlingsnett.no tar sikte på å sende ut nyhetsbrev 3 - 4 ganger i året for å orientere om nye saker vi har publisert på nettstedet. Det vil være mulig å melde seg på og av etter eget ønske. Nyhetsbrevene vil også bli arkivert på nettstedet.

I følge Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver forvalter museene ca. 30% av privatarkiv.