Hopp til hovedinnhold

Søk : «Utlån»

Resultat i dokumenter

Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

På rett hylle med åndsverkloven

ABM-skrift #45  

ABM- skrift #5 Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander

"Håndboka inngår i en større satsning fra museumstjenestene hvor bedre dokumentasjon og registrering av museumssamlingene er et prioritert mål." (Innledning:3).  

ABM-skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering

"Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres."  

ABM- skrift #44 Standard for fotokatalogisering

ABM-skrift #44  

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Kontrakt for innlån

Dette interaktive dokumentet har blitt utarbeidet av og for Museene i Sør-Trøndelag.  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer.

Masteroppgave. Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Marte Brekke, 2008.  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

ABM-skrift #72  

Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst

MIE BERG SIMONSEN I samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokann Berg  

Bård Bie Larsen eKultur, Primus, Spectrum, DigitaltMuseum og avhending

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Alt kan forsikres? Erfaringer med forsikringsarbeid på Ringve Musikkmuseum.

PP-presentasjon holdt ved Det nasjonale museumsmøtet 2017 av Anne Mette Gottschal, Ringve musikkmuseum.  

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

ABM- skrift #51 Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

ABM-skrift #51  

Eva Marie Sund: Museet og offentlighetens tillit

Masteroppgave i museologi 2016 - en undersøkelse av debatten om avhending av museumsgjenstander  

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesrädning

För konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Utgitt av Riksantikvarieämbetet, Sverige, 2011.  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Norsk Kulturråd: Retningslinjer for avhending

 

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

Bekjempelse av skadedyr ved frysing

Beskrivelse av framgangsmåte. (Vårda väl)  

Torunn Klokkernes: Bevaring, forskning, formidling og forvaltning. Hva er konservatorens rolle i museer og gallerier?

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Prosjektrapport: Innsamling av digitalt fødte foto

 

Digitalisering av fotosamlinger

ABM- skrift # 55  

Samhandling og arbeidsfordeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer

 

Vognprosjektet i Anno museum 2016

Presentasjon om Vognprosjektet 2016. Med Vognprosjektet i 2016 ønsket man å skape et grunnlag for å drøfte den kulturhistoriske verdien og foreslå bevaringstiltak på kort og lang sikt ved å få oversikt over vognene, framskaffe og oppdatere informasjon og dokumentasjon og foreta tilstandsvurderinger.  

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

Tingenes tale. Universitetsmuseene

St.meld. nr. 15 (2007-2008)  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Gröna museer och giftiga samlingar?

Rapport från Riksantikvarieämbetet Samlingsforum 2015. 18–20 november 2015, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm  

FotoRedningsAksjon_FORA_Presentasjon_2007.pdf

 

Preventiv konservering Before the unthinkable ... happens again

PP- presentasjon holdt av Ivonne Geisler (konservator, Museene i Sør-Trøndelag) ved Det relevante museum 2015.  

Standard for forvaltning av fotosamlinger

Regionsmuseene i Rogaland utgav i 2013 denne standarden for forvaltning av fotosamlinger. Standardene er utarbeidet for bruk på Dalane folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet.  

Resultat i sider

Ved avhending går det juridiske eierskapet til en gjenstand fra en eier til en annen.

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon. Over tid kan begrepene endre betydning og nye begrep introduseres for å nyansere. Ulike museale prosesser kan gi behov for å avklare blant annet eierskap og forvaltningsansvar, som i tur synliggjør behov for ny felles begrepsforståelse og -praksis.

Ved forvaltning av fotografier berører man katalogisering, digitalisering, digital bevaring, magasinering, og rettighetshåndtering.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

SPECTRUM er en britisk standard for samlingsforvaltning, som har blitt adoptert internasjonalt. Den er utarbeidd og av Collections Trust og The SPECTRUM Community. Kulturrådet lanserte 24.11.2020 Spectrum 5.0. på norsk. Denne versjonen skiller seg fra Spectrum 4.0, som kom i norsk versjon i 2016, på en del punkter. Antall primærprosedyrer er økt fra 8 til 9. Appendiks er nå også oversatt til norsk.

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

Tilstandsvurderinger er nødvendig dokumentasjon i tilknytning inntak, arbeid med planer for bevaring, for å vurdere grad av tilgjengelighet for publikum, og i forkant og etterkant av forflytning og transport av et objekt.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.