Hopp til hovedinnhold

Søk : «Sikring»

Resultat i dokumenter

Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

Tingenes tale. Universitetsmuseene

St.meld. nr. 15 (2007-2008)  

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst

MIE BERG SIMONSEN I samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokann Berg  

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer.

Dette er en håndbok om hvordan museene best kan forvalte sine bygninger og er en oppfølger av prosjektet Prioritering i bygningssamlinger.  

Prioritering i bygningssamlinga

Av Roy Høibo / Ryfylkemuseet. Prioritering i bygningssamlinga. Forvalting, forsking og formidling. Med bakgrunn i eigne behov og oppmoding frå Kulturrådet har Ryfylkemuseet gjennomført ei evaluering av bygningssamlinga. Evalueringa bygger på den metoden som er tilrådd i Kulturrådets publikasjon «Prioritering i bygningssamlinger». Rapporten er utarbeidd på grunnlag av tilstandsvurderingar og arkivstudier som er gjennomført hausten 2015.  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

På rett hylle med åndsverkloven

ABM-skrift #45  

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland.

 

Digitalisering av fotosamlinger

ABM- skrift # 55  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Vurdering av samlinger (2016)

Veiledning. Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger. Haugalandsmuseene 2016  

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver

ABM-skrift # 40.  

Samhandling og arbeidsfordeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer

 

Brannsikringsstrategi

Riksantikvarens infoark. "Dette informasjonsbladet omhandler brannsikring av fredete og verneverdige bygninger og skal være til hjelp for alle som eier og bruker slike bygninger." Januar 2002.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Veiledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i norske museer. Utgitt av Kulturrådet 2007.  

Bekjemp kulturkriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger

Prosjektet „Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings og erfaringsutvelkslingsprogram for forebygging av kunst- og kulturkriminalitet”. 2011.  

Vurdering av fotosamlinger

Skjema for vurdering av fotosamlinger utviklet av og brukt ved Anno museum og Mjøsmuseet i tilknytning fotoprioriteringsprosjektet de gjennomførte i 2016-2017.  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

ICOMs museumsetiske regelverk (2011)

 

ABM- skrift #51 Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

ABM-skrift #51  

Torunn Klokkernes: Bevaring, forskning, formidling og forvaltning. Hva er konservatorens rolle i museer og gallerier?

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

ABM-skrift #72  

Innsamlingsplan for MiA- Museene i Akershus 2017-2021

"MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger."  

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Immateriell kulturarv i Norge.

En utredning om UNESCOs konvensjon av 17.oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven  

Veileder for identifisering av lyd, film og fotografisk negativmateriale

Om identifisering, bevaring og digitalisering. Museumsenhetene i Finnmark  

Norsk Kulturråd: Retningslinjer for avhending

 

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

ABM- skrift #5 Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander

"Håndboka inngår i en større satsning fra museumstjenestene hvor bedre dokumentasjon og registrering av museumssamlingene er et prioritert mål." (Innledning:3).  

Finansiering av privatarkivarbeidet i museene.

Presentasjon av Katja Nicolaysen (Museene i Akershus) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Revisjon, visjon og virkelighet

Presentasjon av Ole Marius Hylland (Telemarksforskning) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Kulturrådets rettledning til sikringsplan

 

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

Digitalisering av kulturarv

Presentasjon av Espen Hernes (Kulturrådet) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Eva Marie Sund: Museet og offentlighetens tillit

Masteroppgave i museologi 2016 - en undersøkelse av debatten om avhending av museumsgjenstander  

Morten Steffensen: Presentasjon av Nordlandsmuseet og deres arbeid med samlingsforvaltning

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020. 6.-7.sept 2016  

Klimaendringer og effekter på bygninger/kulturarv. Skaderisiko, sårbarhet og tilpasning.

Foredrag av Terje Grønbo fra Norsk institutt for luftforskning ved Håndverknettverkets seminar: Klimaendringer og kulturminner.  

Bevaring i magasin

PP-presentasjon av Anne Bjørke, Samlingsleder ved Bymuseet i Bergen. Presentert på Det relevante museum i Trondheim 2014.  

Rapport: Prioritering i praksis

"Formålet var å prøve ut nye metoder og verktøy for å få oversikt over og gjøre prioriteringer i bygningssamlingen." (...) "Bruk av prioriteringsmetoden som Kulturrådet utga i 2014 1 og FDV-verktøy ble satt som hovedfokus i prosjektet."  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

FotoRedningsAksjon_FORA_Presentasjon_2007.pdf

 

Enkel gaveavtale (Nasjonalbiblioteket)

Et eksempel på gavekontrakt.  

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer.

Masteroppgave. Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Marte Brekke, 2008.  

Gaveavtale fotografi Nasjonalbiblioteket

 

Gaveavtale fotografi (Nasjonalbiblioteket)

 

Resultat i sider

En aksesjon er en formell tilvekst til samlingene.

Preventiv konservering omhandler gode bevaringsforhold som vil forebygge eller bremse nedbrytningen av materialet. Alle som jobber i museum jobber med forebygging. Aktiv konservering er stabiliserende inngrep på objektet og skal kun gjennomføres av materialkonservatorer.

Ved avhending går det juridiske eierskapet til en gjenstand fra en eier til en annen.

Museene har et ansvar for å ha tilfredsstillende kontroll over samlingene sine og for å sikre at samlingenes oppbevaringsforhold optimaliseres i forhold til klima, lys, vannskader, renhold, håndtering, brann- og tyverisikring, og konservering. Museene må også ha en plan for sikring av sine samlinger og for krisehåndtering.

Mange museer lager egne planer for bevaring eller har en bevaringsplan som delplan i en samlet samlingsforvaltningsplan. En bevaringsplan bør inneholde kapitler om magasinforhold og hvordan vedlikehold og forbedringer skal skje. Videre vil en slik plan kunne inneholde kapitler om klimaovervåking, rutiner for ettersyn og renhold, skadedyrkontroll, håndtering av objekter, mulige risiki med videre. En bevaringsplan bør bygge på Benchmarks. Her presenteres både noen råd om hvordan en bevaringsplan kan lages og noen eksempler på planer.

Ved hjelp av tilskudd fra Riksantikvaren, skal NIKU i samarbeid med RISE Fire Research samle inn erfaringer om bruken av brannbeskyttende tekstiler for å skjerme mot brann og beskytte kulturminner, museumssamlinger og andre uerstattelige gjenstander. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og rapport foreligger.

Bruk om samlingene omfatter alle sammenhenger samlingene blir benyttet både i kommersiell og ikke- kommersiell formidling, i utstillinger, publikasjoner, i forskning og undervisning. Det handler både om analog og digital bruk.

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon. Over tid kan begrepene endre betydning og nye begrep introduseres for å nyansere. Ulike museale prosesser kan gi behov for å avklare blant annet eierskap og forvaltningsansvar, som i tur synliggjør behov for ny felles begrepsforståelse og -praksis.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom eller i klimastyrt magasin?

Preventiv konservering er forebyggende konservering.

I følge Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver forvalter museene ca. 30% av privatarkiv.

Risikohåndtering er et grunnleggende aspekt i alle arbeidsområder innen museumsdrift. Alle langsiktige planer og alle daglige rutiner må identifisere trusler og sikre ansatte, besøkende, museumsobjekter, informasjonssystemer og bygninger. Når risikofaktorene er identifisert, må en lage sikringsplan, samt en forebyggende beredskapsplan med tilhørende plan for verdiredning.

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

Tilstandsvurderinger er nødvendig dokumentasjon i tilknytning inntak, arbeid med planer for bevaring, for å vurdere grad av tilgjengelighet for publikum, og i forkant og etterkant av forflytning og transport av et objekt.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1