Hopp til hovedinnhold

Søk : «Samlingsforvaltning»

Resultat i dokumenter

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Morten Steffensen: Presentasjon av Nordlandsmuseet og deres arbeid med samlingsforvaltning

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020. 6.-7.sept 2016  

Kari Amundsen: Samlingsforvaltning i MiA. Hvilke grep har vi tatt for å bli bedre?

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Olav Gynnild: Presentasjon av Norsk Luftfartsmuseum og deres arbeid med samlingsforvaltning

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Tingenes tilstand - PROGRAM

Program for seminar i Haugesund 16.-17.oktober 2017  

Bård Bie-Larsen: Spectrum på norsk

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Barbara de Haan: Effektiviseringsgevinster ved bruk av ny teknologi i Nasjonalmuseet

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Anne Bjørke: Eigarskap til museumssamlingar – tankar rundt forankring, handlingsrom og ressursutnytting

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Torunn Klokkernes: Bevaring, forskning, formidling og forvaltning. Hva er konservatorens rolle i museer og gallerier?

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Anne Bjørke Behov for eit etisk råd?

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017. "Fleire land har oppretta etiske råd innan museumssektoren og seksjon for samlingsforvaltning vil med dette fremje forslag om å gjere ei vurdering av om det er behov for dette i Noreg, og korleis dette eventuelt kan organiserast."  

Eirinn Larsen: Smale folk og brede folk: Et brukerperspektiv på gjenstandsforvaltningen

Innlegg på konferanse om Samlingsforvaltning mot 2020  

Karin Hindsbo: Var Renoir en elendig maler?

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Roy Høibo: Utfordringar, roller og metodar i bygningsvernet

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Eva Marie Sund: Med avhendingsdebatten som studieobjekt. Noen museologiske observasjoner

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Ketil Gjølme Andersen: Laboratorieforsøk: Om arbeidet med forsknings- og formidlingsprosjektet Grossraum på Norsk Teknisk Museum

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Michael Lofthus: Det beste lurium: Blending conservation with industrial techniques

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Tingenes tale. Universitetsmuseene

St.meld. nr. 15 (2007-2008)  

Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer.

Masteroppgave. Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Marte Brekke, 2008.  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Eva Marie Sund: Museet og offentlighetens tillit

Masteroppgave i museologi 2016 - en undersøkelse av debatten om avhending av museumsgjenstander  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Samhandling og arbeidsfordeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer

 

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Paal Mork Museumsetikk i Norge - Hvor står vi?

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

Bruk av Benchmarks 2.0

"«Benchmarks for bevaring» er et selvevalueringsverktøy, som setter klare og realistiske mål for bevaring av samlinger slik at en organisasjon kan måle virksomheten sin mot allment aksepterte kvalitetskrav. Det engelske begrepet benchmark kan oversettes til referansenivå, et omforent prestasjonsnivå som en aktivitet kan måles mot. "  

Seminar om plast

Seminar om bevaring av plast, Oslo 25.-26.okt.2016  

Digitalisering av kulturarv

Presentasjon av Espen Hernes (Kulturrådet) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Norsk Kulturråd: Retningslinjer for avhending

 

Vurdering av samlinger (2016)

Veiledning. Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger. Haugalandsmuseene 2016  

ABM-skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering

"Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres."  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Felles løft for Finnmarkshistorien 2014 -2018

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark 2014-2018  

ICOMs museumsetiske regelverk (2011)

 

Prosjektrapport: Innsamling av digitalt fødte foto

 

Revisjon, visjon og virkelighet

Presentasjon av Ole Marius Hylland (Telemarksforskning) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Standard for forvaltning av fotosamlinger

Regionsmuseene i Rogaland utgav i 2013 denne standarden for forvaltning av fotosamlinger. Standardene er utarbeidet for bruk på Dalane folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet.  

Vognprosjektet i Anno museum 2016

Presentasjon om Vognprosjektet 2016. Med Vognprosjektet i 2016 ønsket man å skape et grunnlag for å drøfte den kulturhistoriske verdien og foreslå bevaringstiltak på kort og lang sikt ved å få oversikt over vognene, framskaffe og oppdatere informasjon og dokumentasjon og foreta tilstandsvurderinger.  

ABM- skrift #51 Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

ABM-skrift #51  

FotoRedningsAksjon_FORA_Presentasjon_2007.pdf

 

Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver

ABM-skrift # 40.  

ABM- skrift #44 Standard for fotokatalogisering

ABM-skrift #44  

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Artikkel i Museumsnytt april 2016.  

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane  

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer.

Dette er en håndbok om hvordan museene best kan forvalte sine bygninger og er en oppfølger av prosjektet Prioritering i bygningssamlinger.  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Innsamlingsplan for MiA- Museene i Akershus 2017-2021

"MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger."  

Resultat i sider

En aksesjon er en formell tilvekst til samlingene.

I museene finnes lyd, film og videomateriale, både i analog form og mer og mer digitalt født materiale. I 2019 ble det gjort en omfattende kartlegging av audiovisuelt materiale. Rapporten kan blant annet leses her.

Ved avhending går det juridiske eierskapet til en gjenstand fra en eier til en annen.

Benchmarks er et selvevalueringsverktøy for museer.

Museene har et ansvar for å ha tilfredsstillende kontroll over samlingene sine og for å sikre at samlingenes oppbevaringsforhold optimaliseres i forhold til klima, lys, vannskader, renhold, håndtering, brann- og tyverisikring, og konservering. Museene må også ha en plan for sikring av sine samlinger og for krisehåndtering.

Mange museer lager egne planer for bevaring eller har en bevaringsplan som delplan i en samlet samlingsforvaltningsplan. En bevaringsplan bør inneholde kapitler om magasinforhold og hvordan vedlikehold og forbedringer skal skje. Videre vil en slik plan kunne inneholde kapitler om klimaovervåking, rutiner for ettersyn og renhold, skadedyrkontroll, håndtering av objekter, mulige risiki med videre. En bevaringsplan bør bygge på Benchmarks. Her presenteres både noen råd om hvordan en bevaringsplan kan lages og noen eksempler på planer.

Bruk om samlingene omfatter alle sammenhenger samlingene blir benyttet både i kommersiell og ikke- kommersiell formidling, i utstillinger, publikasjoner, i forskning og undervisning. Det handler både om analog og digital bruk.

Her legges calls for papers og posters som gjelder samlingsforvaltningsfeltet.

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon. Over tid kan begrepene endre betydning og nye begrep introduseres for å nyansere. Ulike museale prosesser kan gi behov for å avklare blant annet eierskap og forvaltningsansvar, som i tur synliggjør behov for ny felles begrepsforståelse og -praksis.

Det er mange grunner til at museumsobjekter emballeres. I magasin vil emballasje bidra til å beskytte objektene mot støv, lys og klimasvingninger. Ved transport vil emballasjen i tillegg virke stabiliserende og sikre objektet mot skader forårsaket av bevegelse og forflytning.

Å flytte objekter til bedre og/eller nye magasin krever god planlegging og forberedelse både når det gjelder beregninger av plass, logistikk og utnyttelse av arealene best mulig. Da er det vesentlig å tenke i kubikkmeter og ikke i kvadratmeter. Mange museer har mye erfaring med dette og vi deler her noen råd.

Ved forvaltning av fotografier berører man katalogisering, digitalisering, digital bevaring, magasinering, og rettighetshåndtering.

I følge museums-statistikken pr. 2019, finnes det omlag 35 millioner foto i norske museer.

Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen er eksempler på immateriell kulturarv iflg. UNESCO.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Innsamling og innkjøp kan initieres av museet selv eller som følge av et tilbud fra giver. Vi skiller mellom aktiv og passiv innsamling.

Integrated Pest Management (IPM) / Samordnet skadedyrkontroll

Hvordan påvirker klimaendringene våre museumssamlinger? Flere forsker på dette og det finnes mange rapporter tilgjengelig.

Avholdte kurs i 2017 legges her som kort, slik at man lett kan finne igjen informasjon, program og eventuelle delte foredrag.

Her ligger lenker til kurs, seminar og konferanser som ble avholdt i 2018.

Her legges lenker til avsluttede kurs i 2010. Fungerer også som organiserer for

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom eller i klimastyrt magasin?

Hvorfor skal objektene fysisk merkes? Løse etiketter som festes på med hyssing og post-it lapper faller av - før eller siden skjer det. For å kunne koble objekt og dokumentasjon må objektene få fysisk merking så raskt som mulig etter at objektet er innlemmet i samlingene.

Vi forsøker å sende ut nyhetsbrev et par ganger pr. år, så meld deg på hvis du ikke allerede abonnerer.

Samlingsnett.no tar sikte på å sende ut nyhetsbrev 3 - 4 ganger i året for å orientere om nye saker vi har publisert på nettstedet. Det vil være mulig å melde seg på og av etter eget ønske. Nyhetsbrevene vil også bli arkivert på nettstedet.

En merkelig vår er tilbakelagt, men vi håper koronatida har ført med seg noe godt også. Vi tenker spesielt på at flere ansatte på museene kanskje er blitt involvert i arbeid med samlingsforvaltning.

Her kommer vårt andre nyhetsbrev, hvor vi håper du kan finne stoff av interesse.

Nettstedet er en ressursbank, et informasjonssted og et sted for læring for alle som arbeider innen feltet samlingsforvaltning. Tanken bak dette prosjektet var å bidra til fornuftig bruk av ressursene i museumssektoren og å løfte kvalitet, kunnskap og kompetanse på samlingsforvaltningsfeltet i Norge. Nettstedet er utviklet og driftes av Museene i Sør-Trøndelag AS i KulturITs Museum24-løsning. I prosjektperioden fra 2015 - 2020 har utviklingen vært finansiert i hovedsak over Norsk Kulturråds program for samlingsforvaltning og i et faglig samarbeid med Norges Museumsforbund.

Preventiv konservering er forebyggende konservering.

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.

I følge Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver forvalter museene ca. 30% av privatarkiv.

Norsk Kulturråd har definert fire programområder der de lyser ut utviklingsmidler, deriblant et område for samlingsforvaltning. I perioden 2015 -18 har mange museer fått midler , der utviklingen av dette nettstedet er ett av prosjektene. En oversikt over prosjektene finnes på Norsk Kulturråds nettsider under Museumsprogrammer (se lenke under). Vi vil presentere nyheter fra de ulike prosjektene her.

Risikohåndtering er et grunnleggende aspekt i alle arbeidsområder innen museumsdrift. Alle langsiktige planer og alle daglige rutiner må identifisere trusler og sikre ansatte, besøkende, museumsobjekter, informasjonssystemer og bygninger. Når risikofaktorene er identifisert, må en lage sikringsplan, samt en forebyggende beredskapsplan med tilhørende plan for verdiredning.

Samlingsforvaltning omfatter i henhold til Spectrum, de fire søylene Samlingsutvikling, Dokumentasjon, Tilgjengeliggjøring (tilgang) og Bevaring. Dette nettstedet har brukt denne inndelingen som disposisjon og rammeverk.

Samlingsutvikling er en bevisst handling som omfatter innsamling, men også avhending og destruksjon. For at samlingene ikke skal vokse uhemmet, kreves prioriteringsprosesser der en vurderer om samlingene er i tråd med museets formål og innsamlingsplan.

SPECTRUM er en britisk standard for samlingsforvaltning, som har blitt adoptert internasjonalt. Den er utarbeidd og av Collections Trust og The SPECTRUM Community. Kulturrådet lanserte 24.11.2020 Spectrum 5.0. på norsk. Denne versjonen skiller seg fra Spectrum 4.0, som kom i norsk versjon i 2016, på en del punkter. Antall primærprosedyrer er økt fra 8 til 9. Appendiks er nå også oversatt til norsk.

Det finnes samlinger med industrihistoriske opphav i mange norske museer. En del av samlingene er hele nedlagte industrianlegg eller fabrikker, der noen er museer i seg selv, mens andre inngår i et museums ansvarsområde. 15 av anleggene/miljøene har vært del av Riksantikvarens bevaringsprogram mellom 1997 og 2019.

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

Tilstandsvurderinger er nødvendig dokumentasjon i tilknytning inntak, arbeid med planer for bevaring, for å vurdere grad av tilgjengelighet for publikum, og i forkant og etterkant av forflytning og transport av et objekt.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1