Hopp til hovedinnhold

Søk : «Innlån»

Resultat i dokumenter

Kontrakt for innlån

Dette interaktive dokumentet har blitt utarbeidet av og for Museene i Sør-Trøndelag.  

Facilities report template

Mal for fasilitetsrapport for innlån/utlån av mediabasert (time-based media art) kunst (video, digitale verk, slides osv.)  

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Bård Bie Larsen eKultur, Primus, Spectrum, DigitaltMuseum og avhending

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

ABM- skrift #5 Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander

"Håndboka inngår i en større satsning fra museumstjenestene hvor bedre dokumentasjon og registrering av museumssamlingene er et prioritert mål." (Innledning:3).  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

Tingenes tale. Universitetsmuseene

St.meld. nr. 15 (2007-2008)  

Felles løft for Finnmarkshistorien 2014 -2018

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark 2014-2018  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer.

Masteroppgave. Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Marte Brekke, 2008.  

Resultat i sider

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Det er nødvendig å holde dokumentert oversikt over hvilke objekter museet forvalter til enhver tid.

Museene har forvaltningsansvar for alle innlån, deponerte objekter, objekter som ikke er aksesjonsførte og rekvisitter på lik linje med den ordinære samlingen.

SPECTRUM er en britisk standard for samlingsforvaltning, som har blitt adoptert internasjonalt. Den er utarbeidd og av Collections Trust og The SPECTRUM Community. Kulturrådet lanserte 24.11.2020 Spectrum 5.0. på norsk. Denne versjonen skiller seg fra Spectrum 4.0, som kom i norsk versjon i 2016, på en del punkter. Antall primærprosedyrer er økt fra 8 til 9. Appendiks er nå også oversatt til norsk.

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1