Hopp til hovedinnhold

Søk : «Bevaring»

Resultat i dokumenter

Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder

"I 2012-2013 ble det derfor satt i gang et prosjekt som skulle ende i en bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust-Agder. Prosjektet fikk navnet BIPA , en forkortelse for Bevarings- og innsamlingsplan for privatarkiv fra Aust-Agder . I 2014 fikk KUBEN økonomisk støtte fra Riksarkivet til å videreføre og utvide BIPA-prosjektet. Denne rapporten er et resultat av dette prosjektet. Rapporten er å anse som et dynamisk dokument, som kan endres etter hvert som planen oppdateres."  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Artikkel i Museumsnytt april 2016.  

Torunn Klokkernes: Bevaring, forskning, formidling og forvaltning. Hva er konservatorens rolle i museer og gallerier?

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Bevaring i magasin

PP-presentasjon av Anne Bjørke, Samlingsleder ved Bymuseet i Bergen. Presentert på Det relevante museum i Trondheim 2014.  

Nasjonalbibliotekets strategi for bevaring av lydarkiv.

Presentasjon av Richard Gjems (Nasjonalbiblioteket) ved Privatarkivkonferansen 2017  

Bruk av Benchmarks 2.0

"«Benchmarks for bevaring» er et selvevalueringsverktøy, som setter klare og realistiske mål for bevaring av samlinger slik at en organisasjon kan måle virksomheten sin mot allment aksepterte kvalitetskrav. Det engelske begrepet benchmark kan oversettes til referansenivå, et omforent prestasjonsnivå som en aktivitet kan måles mot. "  

Veileder for identifisering av lyd, film og fotografisk negativmateriale

Om identifisering, bevaring og digitalisering. Museumsenhetene i Finnmark  

Arkivverkets privatarkivstrategi 2015-2020

"Målet for strategien er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt der arkivmateriale vurderes for bevaring ut fra samfunnsfunksjoner (som arkivmaterialet gjenspeiler og dokumenterer) og ikke etter forvaltningstilhørighet. Siden arkivmateriale etter privat virksomhet er klart underrepresentert må det rettes mer innsats mot dette feltet."  

Om museer og privatarkiv

Publisert i Museumsnytt april 2016. Tilsvar til artikkel med tittel "Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv."  

Seminar om plast

Seminar om bevaring av plast, Oslo 25.-26.okt.2016  

Pjotr Juga: Oversikt over moderne materialer i MiST

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Thea Winther: Identifiering och forebyggande

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Thea Winther: Rengöring av plast

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Caring for Cultural Material 1 Paper

reCollections Caring for Collections Across Australia. Dokumentet omhandler typiske skader på- og bevaring av papir, bøker , fotografier og malerier i magasin og utstilling.  

Liv Ramskjær: Plastens historie i Norge

Innlegg på Seminar om bevaring av plast, Oslo 25.-26.okt.2016  

Anja Sandtrø: Plast og kunst

Innlegg på Seminar om bevaring av plast, Oslo 25.-26.okt.2016  

Thea Winther: Plast ur ett bevaringsperspektiv

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Tone Rasch: Pop og plast

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Caring for Cultural Material 2 Textiles

reCollections Caring for Collections Across Australia. Dokumentet inneholder praktiske råd og tips for bevaring av ulike tekstiler, lær og tre, i magasin og i utstilling.  

Thea Winther: Plast - nedbrytning och skador

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Clothing and Textile Storage Guidelines

Fra Museum Textile Services. Omhandler bevaring i magasin av tekstiler og klær. Dokumentet er ikke datert.  

Vigdis Vingelsgaard: Kirsten Flagstads plastsaker til besvær

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

Thea Winther: Limning och konsolidering av plast

Innlegg på seminaret Bevaring av plast, 25.-26.oktober 2016  

ABM- skrift #51 Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

ABM-skrift #51  

Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver

ABM-skrift # 40.  

Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst

MIE BERG SIMONSEN I samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokann Berg  

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Bekjemp kulturkriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger

Prosjektet „Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings og erfaringsutvelkslingsprogram for forebygging av kunst- og kulturkriminalitet”. 2011.  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane  

Tingenes tale. Universitetsmuseene

St.meld. nr. 15 (2007-2008)  

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer.

Dette er en håndbok om hvordan museene best kan forvalte sine bygninger og er en oppfølger av prosjektet Prioritering i bygningssamlinger.  

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

Innsamlingsplan for MiA- Museene i Akershus 2017-2021

"MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger."  

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

ABM- skrift #44 Standard for fotokatalogisering

ABM-skrift #44  

Digitalisering av fotosamlinger

ABM- skrift # 55  

Prioritering i bygningssamlinga

Av Roy Høibo / Ryfylkemuseet. Prioritering i bygningssamlinga. Forvalting, forsking og formidling. Med bakgrunn i eigne behov og oppmoding frå Kulturrådet har Ryfylkemuseet gjennomført ei evaluering av bygningssamlinga. Evalueringa bygger på den metoden som er tilrådd i Kulturrådets publikasjon «Prioritering i bygningssamlinger». Rapporten er utarbeidd på grunnlag av tilstandsvurderingar og arkivstudier som er gjennomført hausten 2015.  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Samhandling og arbeidsfordeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer

 

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

Standard for forvaltning av fotosamlinger

Regionsmuseene i Rogaland utgav i 2013 denne standarden for forvaltning av fotosamlinger. Standardene er utarbeidet for bruk på Dalane folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet.  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Rapport 2014 – Utredning om arbeidet med privatarkiv i Norge

SAMDOK, samla samtidsdokumentasjon.  

Vurdering av samlinger.

Veiledning. Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger.  

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland.

 

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

St.prp.nr.73 (2005-2006) "Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven."  

Immateriell kulturarv i Norge.

En utredning om UNESCOs konvensjon av 17.oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven  

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

Felles løft for Finnmarkshistorien 2014 -2018

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark 2014-2018  

Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer.

Masteroppgave. Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Marte Brekke, 2008.  

ABM- skrift #5 Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander

"Håndboka inngår i en større satsning fra museumstjenestene hvor bedre dokumentasjon og registrering av museumssamlingene er et prioritert mål." (Innledning:3).  

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

ABM-skrift #72  

Skadet fotografisk materiale

Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, utgitt av Kulturrådet  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Prosjektrapport: Innsamling av digitalt fødte foto

 

ICOMS museumsetiske regelverk

ABM- skrift # 29  

FotoRedningsAksjon_FORA_Presentasjon_2007.pdf

 

ABM-skrift_29_ICOMs_museumsetiske_regelverk_NORSK_2008.pdf

 

På rett hylle med åndsverkloven

ABM-skrift #45  

Finansiering av privatarkivarbeidet i museene.

Presentasjon av Katja Nicolaysen (Museene i Akershus) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Rapport: Prioritering i praksis

"Formålet var å prøve ut nye metoder og verktøy for å få oversikt over og gjøre prioriteringer i bygningssamlingen." (...) "Bruk av prioriteringsmetoden som Kulturrådet utga i 2014 1 og FDV-verktøy ble satt som hovedfokus i prosjektet."  

Digitalisering av kulturarv

Presentasjon av Espen Hernes (Kulturrådet) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Riga charter - norsk versjon

 

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Bevaringsplan og Wikipedia

Presentasjon av Per Ormestøyl (Vest-Telemark museum) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Eva Marie Sund: Museet og offentlighetens tillit

Masteroppgave i museologi 2016 - en undersøkelse av debatten om avhending av museumsgjenstander  

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk

Internasjonal konvensjon om opphavsrett. Denne utgaven ble utgitt i 1990.  

Anne Lisbeth Schmidt: Giftstoffer i Nationalmuseets samlinger

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Anne Bjørke: Eigarskap til museumssamlingar – tankar rundt forankring, handlingsrom og ressursutnytting

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Barbara de Haan: Effektiviseringsgevinster ved bruk av ny teknologi i Nasjonalmuseet

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

Gode tips for forskning på vanskelige og følsomme tema

Av Kathrin Pabst, Vestagdermuseet. Foredrag holdt ved Det relevante museet, oktober 2015.  

Roy Høibo Prioriteringar i bygningssamlinga til Ryfylkemuseet - eit forsøk

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Om å falle mellom stolene. Gnagsår og Nirvana.

Presentasjon av Elisabeth Leinslie (Sceneweb)ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Revisjon, visjon og virkelighet

Presentasjon av Ole Marius Hylland (Telemarksforskning) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

Preventiv konservering Before the unthinkable ... happens again

PP- presentasjon holdt av Ivonne Geisler (konservator, Museene i Sør-Trøndelag) ved Det relevante museum 2015.  

Enkel gaveavtale (Nasjonalbiblioteket)

Et eksempel på gavekontrakt.  

Næringslivsdokumentasjon

Presentasjon av Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Hvor kommer pengene fra?

Presentasjon av Ole Martin Rønning (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Kompetanseheving og utvikling gjennom bevaringsplanen

Presentasjon av Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland) og Erika Søfting (Nordlandsmuseet) ved Privatarkivkonferansen 2017.  

Thomas Gütebier: Erfaringer fra den svenske Riksantikvarens ekspertgruppe

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Skadeinsekter i samlinger. Angrep og motangrep.

Oppsummering av fagdag i 2011. Inkluderer opplisting av foredragsholdere. Nevner insekter som borebille, sølvkre, klesmøll, støvlus og tyvbiller.  

Bilder för framtiden

Elisabeth Boogh og Merja Diaz: Bilder för framtiden. Strategier för insamling av digitalt födda fotografier.  

Gaveavtale fotografi Nasjonalbiblioteket

 

Roy Høibo: Utfordringar, roller og metodar i bygningsvernet

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Gaveavtale_Fotografi.doc

 

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

Morten Steffensen: Presentasjon av Nordlandsmuseet og deres arbeid med samlingsforvaltning

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020. 6.-7.sept 2016  

Resultat i sider

En aksesjon er en formell tilvekst til samlingene.

Preventiv konservering omhandler gode bevaringsforhold som vil forebygge eller bremse nedbrytningen av materialet. Alle som jobber i museum jobber med forebygging. Aktiv konservering er stabiliserende inngrep på objektet og skal kun gjennomføres av materialkonservatorer.

I museene finnes lyd, film og videomateriale, både i analog form og mer og mer digitalt født materiale. I 2019 ble det gjort en omfattende kartlegging av audiovisuelt materiale. Rapporten kan blant annet leses her.

Benchmarks er et selvevalueringsverktøy for museer.

I flere regioner er det inngått et beredskapssamarbeid mellom kulturinstitusjoner og Brann- og redningsetaten. Både Oslo/Akershus (KKOA) og Hordaland har etablert denne type samarbeid. Videre har Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK) eksistert en del år.

Museene har et ansvar for å ha tilfredsstillende kontroll over samlingene sine og for å sikre at samlingenes oppbevaringsforhold optimaliseres i forhold til klima, lys, vannskader, renhold, håndtering, brann- og tyverisikring, og konservering. Museene må også ha en plan for sikring av sine samlinger og for krisehåndtering.

Mange museer lager egne planer for bevaring eller har en bevaringsplan som delplan i en samlet samlingsforvaltningsplan. En bevaringsplan bør inneholde kapitler om magasinforhold og hvordan vedlikehold og forbedringer skal skje. Videre vil en slik plan kunne inneholde kapitler om klimaovervåking, rutiner for ettersyn og renhold, skadedyrkontroll, håndtering av objekter, mulige risiki med videre. En bevaringsplan bør bygge på Benchmarks. Her presenteres både noen råd om hvordan en bevaringsplan kan lages og noen eksempler på planer.

Her legges calls for papers og posters som gjelder samlingsforvaltningsfeltet.

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon. Over tid kan begrepene endre betydning og nye begrep introduseres for å nyansere. Ulike museale prosesser kan gi behov for å avklare blant annet eierskap og forvaltningsansvar, som i tur synliggjør behov for ny felles begrepsforståelse og -praksis.

Museum of London og deres regionale bevaringsteam har utviklet et e-læringssystem for bevaring. Kurset omfatter ulike tema som plan for nødsituasjoner, håndtering av objekter, pakking av objekter på magasin og for transport, skadedyr m.v.

Det er mange grunner til at museumsobjekter emballeres. I magasin vil emballasje bidra til å beskytte objektene mot støv, lys og klimasvingninger. Ved transport vil emballasjen i tillegg virke stabiliserende og sikre objektet mot skader forårsaket av bevegelse og forflytning.

Å flytte objekter til bedre og/eller nye magasin krever god planlegging og forberedelse både når det gjelder beregninger av plass, logistikk og utnyttelse av arealene best mulig. Da er det vesentlig å tenke i kubikkmeter og ikke i kvadratmeter. Mange museer har mye erfaring med dette og vi deler her noen råd.

Ved forvaltning av fotografier berører man katalogisering, digitalisering, digital bevaring, magasinering, og rettighetshåndtering.

I følge museums-statistikken pr. 2019, finnes det omlag 35 millioner foto i norske museer.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

Avholdte kurs i 2017 legges her som kort, slik at man lett kan finne igjen informasjon, program og eventuelle delte foredrag.

Her ligger lenker til kurs, seminar og konferanser som ble avholdt i 2018.

Her legges lenker til avsluttede kurs i 2010. Fungerer også som organiserer for

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom eller i klimastyrt magasin?

Hvorfor skal objektene fysisk merkes? Løse etiketter som festes på med hyssing og post-it lapper faller av - før eller siden skjer det. For å kunne koble objekt og dokumentasjon må objektene få fysisk merking så raskt som mulig etter at objektet er innlemmet i samlingene.

Samlingsnett.no tar sikte på å sende ut nyhetsbrev 3 - 4 ganger i året for å orientere om nye saker vi har publisert på nettstedet. Det vil være mulig å melde seg på og av etter eget ønske. Nyhetsbrevene vil også bli arkivert på nettstedet.

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.

I følge Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver forvalter museene ca. 30% av privatarkiv.

Norsk Kulturråd har definert fire programområder der de lyser ut utviklingsmidler, deriblant et område for samlingsforvaltning. I perioden 2015 -18 har mange museer fått midler , der utviklingen av dette nettstedet er ett av prosjektene. En oversikt over prosjektene finnes på Norsk Kulturråds nettsider under Museumsprogrammer (se lenke under). Vi vil presentere nyheter fra de ulike prosjektene her.

Risikohåndtering er et grunnleggende aspekt i alle arbeidsområder innen museumsdrift. Alle langsiktige planer og alle daglige rutiner må identifisere trusler og sikre ansatte, besøkende, museumsobjekter, informasjonssystemer og bygninger. Når risikofaktorene er identifisert, må en lage sikringsplan, samt en forebyggende beredskapsplan med tilhørende plan for verdiredning.

Samlingsforvaltning omfatter i henhold til Spectrum, de fire søylene Samlingsutvikling, Dokumentasjon, Tilgjengeliggjøring (tilgang) og Bevaring. Dette nettstedet har brukt denne inndelingen som disposisjon og rammeverk.

Her har vi samlet en del stortingsmeldinger fra de siste årene som berører museumssektoren.

Det finnes samlinger med industrihistoriske opphav i mange norske museer. En del av samlingene er hele nedlagte industrianlegg eller fabrikker, der noen er museer i seg selv, mens andre inngår i et museums ansvarsområde. 15 av anleggene/miljøene har vært del av Riksantikvarens bevaringsprogram mellom 1997 og 2019.

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

Tilstandsvurderinger er nødvendig dokumentasjon i tilknytning inntak, arbeid med planer for bevaring, for å vurdere grad av tilgjengelighet for publikum, og i forkant og etterkant av forflytning og transport av et objekt.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.