Hopp til hovedinnhold

Søk : «Avtale»

Resultat i dokumenter

De faglige museumsnettverkene

"Rapporten presenterer anbefalinger og tiltak for å bidra til utvikling av museumsnettverkene. Kulturrådet har hatt direkte dialog med hvert enkelt museum med delegert nettverksansvar. Sammen med statistikk og rapporteringer er samtalene med ansvarsmuseene utgangspunktet for denne teksten."  

På rett hylle med åndsverkloven

ABM-skrift #45  

Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

Privatarkiv i musea. Sluttrapport fra prosjektet

 

Standard for forvaltning av fotosamlinger

Regionsmuseene i Rogaland utgav i 2013 denne standarden for forvaltning av fotosamlinger. Standardene er utarbeidet for bruk på Dalane folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum og Ryfylkemuseet.  

Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

ABM-skrift #72  

Forsikring av museumsvirksomhet

ABM- skrift #52.  

Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst

MIE BERG SIMONSEN I samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokann Berg  

Rapport: Systemverktøy for logistikk i museer- Evaluering og anbefalinger

"Nasjonalmuseet (NMK) og Vestfoldmuseene (VM) har utviklet egne IKT-systemer for logistikkprosesstyring fordi museene opplevde at Primus, museenes dokumentasjonsdatabase, ikke hadde tilfredsstillende funksjonalitet. "  

Systemverktøy for logistikk i museer. Evaluering og anbefalinger.

 

ABM- skrift #5 Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander

"Håndboka inngår i en større satsning fra museumstjenestene hvor bedre dokumentasjon og registrering av museumssamlingene er et prioritert mål." (Innledning:3).  

Prioritering i bygningssamlinga

Av Roy Høibo / Ryfylkemuseet. Prioritering i bygningssamlinga. Forvalting, forsking og formidling. Med bakgrunn i eigne behov og oppmoding frå Kulturrådet har Ryfylkemuseet gjennomført ei evaluering av bygningssamlinga. Evalueringa bygger på den metoden som er tilrådd i Kulturrådets publikasjon «Prioritering i bygningssamlinger». Rapporten er utarbeidd på grunnlag av tilstandsvurderingar og arkivstudier som er gjennomført hausten 2015.  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Bekjemp kulturkriminalitet. Retningslinjer og anbefalinger

Prosjektet „Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings og erfaringsutvelkslingsprogram for forebygging av kunst- og kulturkriminalitet”. 2011.  

Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk

Internasjonal konvensjon om opphavsrett. Denne utgaven ble utgitt i 1990.  

Gaveavtale fotografi (Nasjonalbiblioteket)

 

Gaveavtale fotografi Nasjonalbiblioteket

 

ICOMs museumsetiske regelverk (2011)

 

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland.

 

Enkel gaveavtale (Nasjonalbiblioteket)

Et eksempel på gavekontrakt.  

UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

St.prp.nr.73 (2005-2006) "Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven."  

Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver

ABM-skrift # 40.  

Samhandling og arbeidsfordeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer

 

Rapport 2014 – Utredning om arbeidet med privatarkiv i Norge

SAMDOK, samla samtidsdokumentasjon.  

Norsk Kulturråd: Retningslinjer for avhending

 

Arkivverkets privatarkivstrategi 2015-2020

"Målet for strategien er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt der arkivmateriale vurderes for bevaring ut fra samfunnsfunksjoner (som arkivmaterialet gjenspeiler og dokumenterer) og ikke etter forvaltningstilhørighet. Siden arkivmateriale etter privat virksomhet er klart underrepresentert må det rettes mer innsats mot dette feltet."  

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

Bård Bie-Larsen: Spectrum på norsk

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Profesjonalisering og enhetlig praksis. Om standarder i museers samlingsforvaltning

Guro Koksvik Lund: Masteroppgave i Kulturminneforvaltning, NTNU 2017.  

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesrädning

För konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Utgitt av Riksantikvarieämbetet, Sverige, 2011.  

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

St.meld nr. 24 (2008-2009)  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Vurdering av samlinger (2016)

Veiledning. Vurdering av kunst- og kulturhistoriske samlinger. Haugalandsmuseene 2016  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

ABM- skrift #51 Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi.

ABM-skrift #51  

Kontrakt for innlån

Dette interaktive dokumentet har blitt utarbeidet av og for Museene i Sør-Trøndelag.  

Digitalisering av fotosamlinger

ABM- skrift # 55  

Rapport: Prioritering i praksis

"Formålet var å prøve ut nye metoder og verktøy for å få oversikt over og gjøre prioriteringer i bygningssamlingen." (...) "Bruk av prioriteringsmetoden som Kulturrådet utga i 2014 1 og FDV-verktøy ble satt som hovedfokus i prosjektet."  

SIGNIFICANCE et verktøy for å vurdere våre museumssamlinger

 

Innsamlingsplan for MiA- Museene i Akershus 2017-2021

"MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger."  

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Stipendiatstilling i tradisjonskunst

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig en stilling som stipendiat innen tradisjonskunst.  

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Prosjektrapport: Innsamling av digitalt fødte foto

 

Bilder för framtiden

Elisabeth Boogh og Merja Diaz: Bilder för framtiden. Strategier för insamling av digitalt födda fotografier.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Veiledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i norske museer. Utgitt av Kulturrådet 2007.  

Felles løft for Finnmarkshistorien 2014 -2018

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark 2014-2018  

Tingenes tilstand - PROGRAM

Program for seminar i Haugesund 16.-17.oktober 2017  

Vurdering av fotosamlinger

Skjema for vurdering av fotosamlinger utviklet av og brukt ved Anno museum og Mjøsmuseet i tilknytning fotoprioriteringsprosjektet de gjennomførte i 2016-2017.  

Nasjonalbibliotekets strategi for bevaring av lydarkiv.

Presentasjon av Richard Gjems (Nasjonalbiblioteket) ved Privatarkivkonferansen 2017  

Eva Marie Sund: Museet og offentlighetens tillit

Masteroppgave i museologi 2016 - en undersøkelse av debatten om avhending av museumsgjenstander  

Om museer og privatarkiv

Publisert i Museumsnytt april 2016. Tilsvar til artikkel med tittel "Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv."  

Terje Grøntoft: Undersøkelser av biocider i museer

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Immateriell kulturarv i Norge.

En utredning om UNESCOs konvensjon av 17.oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven  

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

Olav Gynnild: Presentasjon av Norsk Luftfartsmuseum og deres arbeid med samlingsforvaltning

Innlegg på konferanse Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø sept.2016  

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane  

ABM-skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering

"Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres."  

Skadet fotografisk materiale

Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, utgitt av Kulturrådet  

Forskarnas röst och digitalt material

En utredning över behovet av och tilgången till minnesorganisationernas digitala material. Sammenställd av Outi Hupaniittu.  

Kulturrådets rettledning til sikringsplan

 

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

Vel bevart. Tilstandsvurdering av museumssamlingar

ABM-skrift # 59  

Resultat i sider

En aksesjon er en formell tilvekst til samlingene.

Ved avhending går det juridiske eierskapet til en gjenstand fra en eier til en annen.

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon. Over tid kan begrepene endre betydning og nye begrep introduseres for å nyansere. Ulike museale prosesser kan gi behov for å avklare blant annet eierskap og forvaltningsansvar, som i tur synliggjør behov for ny felles begrepsforståelse og -praksis.

I følge museums-statistikken pr. 2019, finnes det omlag 35 millioner foto i norske museer.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

Både intern og ekstern transport krever planlegging; både med hensyn til sikring og bevaring av objekt og med hensyn til HMS.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1