Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017- 2021

En felles plan for dokumentasjon og innsamling ved museene i Rogaland er nå ferdigstilt.

 • Illustrasjon Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 (Foto/Photo)
  1/1
  Fotoarkivar Madli Hjermann undersøker muggsopp på et fotonegativ. Dette er en del av hverdagen til fotoarkivaren. Ana Goncalves, Haugalandmuseene.

Prosjektet har omfattet regionmuseene Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet, og spesialmuseet Norsk oljemuseum, og har hatt støtte fra Rogaland fylkeskommune og fra Kulturrådets program for samlingsforvaltning i 2015 – 2016. Prosjektet har resultert i dokumentet «Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017 – 2021», som vil bli publisert på Rogaland fylkeskommunes nettsted og på samlingsnett.no. Det foreslås at planen revideres for perioden 2022 – 2026.

Planarbeidet har hatt som overordnet mål å skape større bevissthet rundt dokumentasjonen og innsamlingen museene gjør. Gjennom en samlet oversikt over og kjennskap til museenes ulike samlinger, er målet at museene skal bli bedre rustet til å styre fremtidig innsamlingspolitikk, til å spisse sine samlinger og til å starte innsamlings- og avhendingsprosesser som del av en aktiv samlingsutvikling.

Arbeidet med dokumentasjons- og innsamlingsplanen har favnet alle typer museumsobjekter og -samlinger – både kulturhistoriske gjenstander, fotografier og bygninger; kunstverk; naturhistorisk materiale; lyd-/film-opptak; privatarkiv og fartøyer – og å lage gode oversikter over disse. Museene har diskutert spørsmål om presisering eller justering av ansvarsfordeling som var satt opp i tidligere museumsplaner for Rogaland, og alternativer til dette.

Museene har gjennom prosjektet kommet frem til følgende tiltak i perioden 2017 – 2021:

 • Etablere et nettverk for samlingsutvikling
 • Samarbeide om dokumentasjons- og innsamlingsprosjekter
 • Samarbeid om vurdering og fremtidig avhending
 • Magasinutvikling
 • Illustrasjon Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 (Foto/Photo)
  1/1
  Registrering av teiner i sjøhuset til Mikal Klovning på Utsira. Ana Goncalves, Haugalandmuseene.